Gå till innehåll

Kallelse till extra bolagsstämma i Swedavia AB

2017-09-15, kl. 09:00

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedavia AB.

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Swedavia AB, 556797-0818

Tid: Måndagen den 9 oktober 2017, kl. 14.00

Plats: Stockholm Arlanda Airport, Clarion Hotel Arlanda Airport,Tornvägen 2, 190 45 Stockholm-Arlanda,Lokal: Singapore, plan 2

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till anmalanbolagsstamma@swedavia.se eller via post till: Swedavia AB (publ), Att. Pia Sandström, 190 45 Stockholm-Arlanda och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

1.Stämmans öppnande

2.Val av ordförande vid stämman

3.Upprättande och godkännande av röstlängd

4.Stämmans ordförande utser protokollförare

5.Val av en eller två justerare

6.Godkännande av dagordningen

7.Beslut om närvarorätt för utomstående

8.Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

9.Beslut om ekonomiska mål

10.Övrigt

11.Stämmans avslutande

Förslag till beslut

2.Ordförande vid stämman

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Åke Svensson väljs till ordförande vid stämman.

9.Ekonomiska mål

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om följande ekonomiska mål för koncernen Swedavia AB:

Lönsamhetsmål: Avkastning på operativt kapital före skatt ska uppgå till minst 6 procent.

Kapitalstruktur: Skuldsättningsgrad inom intervallet 0,7-1,5 ggr.

Utdelningspolicyn är inte föremål för revidering. Befintligt mål beslutades av årsstämman 2014.

Övrig information

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.swedavia.se.

_______________

Stockholm-Arlanda den 15 september 2017

Swedavia AB

STYRELSEN