Gå till innehåll

Ökad integrering av trafikslagen nödvändig

2011-09-01, kl. 11:26

Swedavia lämnar svar på Trafikverkets rapport avseende järnvägens behov av ökad kapacitet. Investeringar är nödvändiga för infrastrukturen i Sverige. Samtidigt har trafikslagen under lång tid, en orsak till Trafikverkets bildande, behandlats separat. Avsaknaden av ett integrerat synsätt om hur flyg, tåg, sjöfart och väg kompletterar varandra, innebär förluster för såväl resenärer som samhälle.

Trafikverket publicerade den 1 juli i år sin rapport ”Järnvägens behov av ökad kapacitet – förslag på lösningar för åren 2012-2021”. I den remiss som Swedavia lämnar till myndigheten är Swedavia positiva till nödvändiga investeringar på kort sikt. Samtidigt menar Swedavia att insikten om hur olika trafikslag samverkar behöver utvecklas. Därmed riskerar Sverige gå miste om möjligheter till en mer effektiv infrastruktur som har sin utgångspunkt i vilka behov resenärer och gods har.

- Ett genomtänkt resenärsperspektiv behövs för att i högre utsträckning integrera våra respektive trafikslag. Man måste bli bättre på att se till vilka faktiska behov resenärer har och inte bara försöka styra resandet med riktade investeringar, säger Torborg Chetkovich, koncernchef Swedavia.

För resande mellan exempelvis Stockholm och Malmö, Göteborg, Umeå respektive Luleå kommer flyget att ha en viktig roll under överskådlig framtid. Den totala restiden och komforten skulle kunna förbättras genom att regionalt tågresande knyts närmre aktuella flygplatser. Dessutom säkerställer detta på sikt en mer miljöanpassad infrastruktur.

Trafikverkets utredning redogör vidare för att det även efter genomförda planer kommer att finnas ”akuta flaskhalsar” i järnvägssystemet. Swedavia ser med oro på att sträckan Stockholm Arlanda Airport – Skavstaby finns med på denna lista. För att Arlanda skall kunna fungera som en knutpunkt i det nationella transportsystemet är det avgörande att denna flaskhals åtgärdas. Detta för att bibehålla möjligheten att transferera mellan tåg och flyg.

- Vi får inte glömma att en mer effektiv infrastruktur skapar förutsättningar för högre tillväxt i Sverige. I till exempel Öresundsregionen skulle ett bättre integrerat järnvägsnät innebära en långt högre tillgänglighet, såväl inom Skåne som internationellt, säger Torborg Chetkovich.