Gå till innehåll

Swedavias halvårsrapport för januari-juni 2021: Försiktig återhämtning men fortsatt stor osäkerhet

2021-07-16, kl. 15:00

Trots en påtaglig ljusning under andra kvartalets senare del är Swedavias verksamhet fortsatt mycket kraftigt påverkad av covid-19-pandemins effekter. För femte kvartalet i rad redovisar bolaget därmed en betydande förlust och trots att återhämtningen inletts är situationen fortfarande ansträngd.

Trots en påtaglig ljusning under andra kvartalets senare del är Swedavias verksamhet fortsatt mycket kraftigt påverkad av covid-19-pandemins effekter. Bolagets nettoomsättning uppgick under kvartalet till 483 MSEK. Rörelseresultat uppgick till -489 MSEK. För femte kvartalet i rad redovisar bolaget därmed en betydande förlust och trots att återhämtningen inletts är situationen fortfarande ansträngd.

– Det är glädjande att smittspridningen i många länder avtar, att restriktioner hävs och att människor återigen kan resa och mötas. Det väcker hoppfullhet inte bara inom flygbranschen utan i hela samhället. Den återhämtning vi sett under andra kvartalets senare del sker dock från mycket låga nivåer och Swedavias resultat är därför fortsatt mycket starkt präglat av pandemins effekter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

– Vi förbereder oss nu, tillsammans med våra kunder och partners, för att möta det uppdämda behov av att resa som pandemin inneburit och som redan nu tar sig uttryck genom att resenärer återvänder och att både befintliga och nya flygbolagskunder skalar upp sina verksamheter på Swedavias flygplatser. Det är positivt för svensk tillgänglighet och därmed också för återhämtningen efter pandemin. Utvecklingen är dock helt beroende av hur smittspridningen runt om i världen utvecklas framöver och osäkerheten är därför mycket stor, säger Jonas Abrahamsson.

Under årets andra kvartal reste nästan 1,6 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Det är en ökning jämfört med samma period föregående år, som också påverkades mycket kraftigt av pandemin. Ökningen sker emellertid från extremt låga nivåer och antalet passagerare var 85 procent lägre än under andra kvartalet 2019.

Swedavias nettoomsättning uppgick under kvartalet till 483 MSEK, vilket är en ökning med 149 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultat uppgick till -489 MSEK (-650), vilket är en förbättring med 162 MSEK. Resultatförbättringen beror på ökat resande under kvartalets senare del, samt en realisationsvinst om 71 MSEK till följd av försäljningen av en hotellfastighet på Göteborg Landvetter Airport.

– För Swedavia innebär det tuffa läget och den stora ovissheten att det fortsatt finns ett stort behov av både kostnadskontroll och hårda prioriteringar i allt från den dagliga verksamheten till de långsiktiga investerings­planerna. Men det kommer en tid efter pandemin och vi förbereder oss för att, på en marknad med ett nytt normalläge, både stärka vår internationella konkurrenskraft och värna om tillgängligheten runt om i landet, säger Jonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information: www.swedavia.se/om-swedavia/fi.../.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli, 15:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.
.