Gå till innehåll

Nytt miljötillstånd ger Landvetter möjlighet att växa

2015-06-17, kl. 14:16

​Utökat antal starter och landningar från 80 000 till 120 000 per år, möjlighet för flygplanen att lämna flygvägarna tidigare och fortsatt möjlighet för kurvade inflygningar är några av de besked som mark- och miljödomstolen idag lämnade i sitt domslut angående Göteborg Landvetter Airports ansökan om nytt miljötillstånd.

Utökat antal starter och landningar från 80 000 till 120 000 per år, möjlighet för flygplanen att lämna flygvägarna tidigare och fortsatt möjlighet för kurvade inflygningar är några av de besked som mark- och miljödomstolen idag lämnade i sitt domslut angående Göteborg Landvetter Airports ansökan om nytt miljötillstånd.

- Vi konstaterar att domstolen har gett oss tillstånd till 120 000 rörelser. Detta ger Göteborg Landvetter Airport möjlighet att fortsätta utvecklas för att tillgodose Västsveriges behov, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

Mark- och miljödomstolens dom följer i allt väsentligt flygplatsens ansökan. Förutom det utökade antalet rörelser (start- och landningar), möjliggör domen att förkorta flygvägarna i syfte att minska utsläppen. Avgående flyg kan, med något undantag, lämna flygvägarna då bullernivån på marken understiger maximal ljudnivå 70 dBA. Ankommande flyg ges även fortsättningsvis möjlighet att genomföra så kallade kurvade inflygningar, vilket också förkortar flygsträckan och minskar utsläppen.

Liksom tidigare ska Swedavia enligt domen genomföra omfattande bullerisoleringsåtgärder i särskilt exponerade bostäder i takt med att trafiken ökar.

Mark- och miljödomstolen ger också flygplatsen möjlighet att utöka de befintliga dagvattendammarna som används för att rena dagvatten från flygplatsen.

- Vi kommer att fortsätta att jobba med vårt ambitiösa miljöarbete, bland annat vad gäller att reducera flygplanens utsläpp och hanteringen av dagvatten. Utvecklingen av flygplatsen och flygtrafiken måste vara hållbar – det är en självklarhet, säger Charlotte Ljunggren.

Vad gäller det krav på en tidsbegränsning av det nya miljötillståndet som framförts under förhandlingarna, konstaterar domstolen i domslutet att: ”I ljuset av utpekandet som riksintresse och dess i övrigt tydligt uttalade viktiga funktion för Sveriges och regionens utveckling och framtid anser domstolen att ett tidsbegränsat tillstånd, som innebär att verksamheten efter tidens utgång med automatik skulle bli förbjuden, måste uppfattas som alltför inskränkande.”

- Nu ska vi läsa domen i detalj och fundera på vad vårt nästa steg blir, avslutar Charlotte Ljunggren.

För mer information: Maria Gelin, miljöchef Göteborg Landvetter Airport, tel: 010-109 31 50