Gå till innehåll

Passagerartillväxt och förbättrat resultat för Swedavia

2016-02-15, kl. 15:00

Antalet passagerare under 2015 ökade med 5,4 procent och för sju av Swedavias flygplatser uppnåddes nya passagerarrekord. Tillväxten skedde främst inom utrikesresande. Nettoomsättningen ökade till 5 416 MSEK (5 384) och årets resultat ökade till 1 410 MSEK (926).

Antalet passagerare under 2015 ökade med 5,4 procent och för sju av Swedavias flygplatser uppnåddes nya passagerarrekord. Tillväxten skedde främst inom utrikesresande. Nettoomsättningen ökade till 5 416 MSEK (5 384) och årets resultat ökade till 1 410 MSEK (926).

Tillväxten av antalet passagerare vid Swedavias flygplatser motsvarade 5,4 procent under 2015. Antalet utrikes passagerare uppgick till 24,3 miljoner och antalet inrikes passagerare 13,3 miljoner. En del av tillväxten under 2015 är en följd av att flygtrafiken vid Säve flygplats har flyttat över till Göteborg Landvetter Airport. Parallellt har betydande flygbolagssatsningar stimulerat resande, såväl inom som till och från Sverige.

Till följd av trafikutvecklingen samt engångsintäkter från fastighetsförsäljningar ökade Swedavias nettoomsättning till 5 416 MSEK (5 384), övriga rörelseintäkter ökade till 965 MSEK (407) och resultat efter skatt ökade till 1 410 MSEK (926). Styrelsen föreslår att en utdelning med 232 MSEK sker, i enlighet med bolagets utdelningspolicy.

- Utöver den starka passagerartillväxten som våra operativa medarbetare möter på ett imponerande sätt, erhöll vi under året ett miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport som möjliggör en långsiktig utveckling av flygplatsen. Parallellt har vi fullföljt omstruktureringen inom vår fastighetsportfölj vilket ger oss handlingsutrymme framåt, säger Karl Wistrand, VD och koncernchef för Swedavia.

Swedavia genomförde under året ett flertal insatser med syfte att möjliggöra fortsatt tillväxt vid flygplatserna och därigenom förbättra svensk tillgänglighet. Bland annat reducerade Swedavia avgifterna mot flygbolag med i genomsnitt 3,7 procent från och med den 1 april. I juni avyttrade Swedavia dessutom en fastighetsportfölj till ett, tillsammans med Alecta, nybildat joint venture bolag. Realisationsvinsten uppgick till 820 MSEK. Under året har expeditionstjänster, vilket bland annat innefattar incheckning och boarding, dessutom inkorporerats i regionala flygplatsers arbetsmodell vilket inneburit goda framsteg vid aktuella flygplatser.

För ytterligare information, kontakta:

Klas Nilsson, kommunikationsstrateg, tel. 010-10 90 100 eller press@swedavia.se

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 09:00 den 15 februari 2016.