Gå till innehåll

Stark passagerarutveckling och ökade investeringar

2016-04-28, kl. 14:00

Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade under kvartalet med sju procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Nettoomsättningen uppgick till 1 299 MSEK (1 299). Periodens resultat uppgick till 87 MSEK (88). Omsättning och resultat har påverkats positivt av passagerarutvecklingen men samtidigt har fastighetsavyttringar föregående år inneburit uteblivna intäkter och resultat under det första kvartalet.

Passagerartillväxten vid Swedavias flygplatser var, i likhet med övriga europeiska länder, stark under perioden. Totalt hade flygplatserna 8,6 miljoner passagerare vilket motsvarar en tillväxt med 7,0 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet utrikespassagerare ökade med 8,8 procent medan antalet inrikespassagerare ökade med 4,0 procent.

– Passagerartillväxten drivs såväl av ökad inhemsk efterfrågan som av att alltfler resenärer väljer Sverige som destination. Dessutom stärks utvecklingen av flertalet flygbolagssatsningar inte minst gentemot den amerikanska marknaden, säger Karl Wistrand, koncernchef Swedavia.

Swedavias nettoomsättning om 1 299 MSEK (1 299) motsvarade jämförelseperioden 2015. Detta förklaras av att passagerarökningen inneburit ökade intäkter samtidigt som hyresintäkter minskat till följd av avyttring av fastigheter till Swedavias joint venture tillsammans med Alecta. Även periodens resultat, 87 MSEK (88), var i paritet med föregående år.

Den 1 januari togs miljötillståndet för Stockholm Arlanda Airport i bruk. Därefter har investeringstakten vid flygplatsen intensifierats. Periodens investeringar uppgick till 252 MSEK (171). Syftet med det initierade investeringsprogrammet är att stärka flygplatsens kapacitet och därmed dess roll som nav för resande inom samt till och från Sverige.

För ytterligare information, kontakta:

Klas Nilsson, kommunikationsstrateg, tel. 010-10 90 100 eller press@swedavia.se

Informationen är sådan som Swedavia AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 14:00 den 28 april 2016.