Gå till innehåll

Fortsatt utveckling mot framtidens klimatsmarta flygplatser

2018-10-26, kl. 17:10

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser ökade något under januari-september, men det tredje kvartalet visade på en fortsatt avmattning i trafiktillväxten. För niomånadersperioden sammantaget redovisar Swedavia en rörelsevinst på 666 miljoner kronor. Det framgår av Swedavias delårsrapport som presenteras på fredagen.

Under kvartalet reste drygt 11 miljoner passagerare till och från Swedavias tio flygplatser, vilket är samma nivå som föregående år. Utrikestrafiken ökade, medan inrikestrafiken fortsatte att minska. För niomånadersperioden reste 32 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med knappt en procent.

– Övergripande fortsätter passagerarutvecklingen att mattas av och under september minskade antalet passagerare med 2 procent jämfört med föregående år. Motsvarande utveckling ser vi inte i övriga Europa, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef för Swedavia.

Swedavias nettoomsättning för niomånadersperioden uppgick till 4 424 miljoner kronor (4 279), medan rörelseresultatet till 666 miljoner kronor (774). Rörelseresultatet påverkades positivt med 55 miljoner kronor hänförligt till tilläggsköpeskillingen av Säve flygplats. Kostnader för hyror, vintereffekter, IT samt flygplatsskydd och bevakning påverkade resultatet negativt. För tredje kvartalet enskilt uppgick nettoomsättningen till 1 511 miljoner kronor (1 452), medan rörelseresultatet uppgick till 335 miljoner kronor (355).

Under kvartalet initierade Swedavia ett transformationsprogram, som syftar till att effektivisera bolagets verksamhet och att skapa bättre förutsättningar för att nå de långsiktiga målsättningarna för bolaget.

Arbetet med Swedavias utvecklingsprogram, som syftar till att möta dagens och morgondagens kapacitetsutmaningar för flygtrafiken, fortsatte under kvartalet. En viktig milstolpe nåddes i och med beslutet om vägval för det fortsatta analysarbetet om den långsiktiga utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Swedavia - finansiell information

För mer information samt intervjuönskemål kontakta Robert Pletzin, presschef, Swedavia, 010-10 90 100.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 17.00 CET.