Gå till innehåll

Kraftsamling för ett tillgängligt Sverige

2018-07-17, kl. 14:08

Swedavia fortsätter arbetet för att säkra svensk tillgänglighet, både inom Sverige och till och från resten av världen. Under årets första halvår reste 20,5 miljoner passagerare till och från flygplatserna, en ökning med en procent jämfört med föregående år.

Swedavia fortsätter arbetet för att säkra svensk tillgänglighet, både inom Sverige och till och från resten av världen. Under årets första halvår reste 20,5 miljoner passagerare till och från flygplatserna, en ökning med en procent jämfört med föregående år.

För att flyget ska vidareutvecklas och kunna säkerställa landets tillgänglighet krävs fortsatt fokus på hållbar utveckling och omställning till hållbart flygande. De aktiviteter som ägt rum under kvartalet tillsammans med det arbete som görs ur miljösynpunkt visar på en enad bransch inför framtidens resande och som fortsatt värnar om den samhällsnytta som flyget bidrar med.

Under årets första halvår har 20,5 miljoner passagerare rest till eller från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med drygt en procent jämfört med föregående år. Samtidigt som antalet passagerare har ökat under första halvåret så har tillväxttakten avtagit jämfört med samma period föregående år och under maj och juni noterades för första gången på många år en liten minskning i antalet passagerare jämfört med föregående år. Motsvarande utveckling syns inte i övriga Europa. Med tanke på den avmattade resenärstillväxten är det än viktigare att arbetet med att hantera kostnadsutvecklingen på kort och lång sikt fortsätter. Den höga investeringstakten för att erhålla ökad kapacitet fortgår.

Nettoomsättningen för koncernen ökade under det första halvåret med 86 MSEK till 2 913 MSEK (2 827), där ökningen översteg passagerarökningen. Rörelseresultatet för det första halvåret uppgick till 331 MSEK (419). Tilläggsköpeskilling hänförligt till Säve flygplats påverkade rörelseresultatet positivt med 55 MSEK medan ökade kostnader hänförliga till vintereffekter, IT, hyror och flygplatsskydd samt bevakning hade en negativ påverkan. Investeringstakten fortsätter att vara hög, vilket är en följd av utvecklingsprogrammen på de stora flygplatserna. För det första halvåret uppgick investeringarna till 1 515 MSEK (1 593).

– Flyget behöver vara en del av framtidens transporter och det är glädjande att se att branschen tillsammans samlar kraft för att på allvar möta de klimatutmaningar vi står inför. För att möta det stora antalet resenärer på våra flygplatser och en förväntad långsiktig passagerartillväxt fortsätter vi att utveckla och bygga framtidens flygplatser, säger Jonas Abrahamsson, VD och koncernchef för Swedavia.

För mer information, kontakta Hans Uhrus, presschef, Swedavia, 010-10 90 100

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli 2018 kl. 14.00 CET.