Gå till innehåll

Kallelse till årsstämma i Swedavia AB

2019-03-18, kl. 09:00

Härmed kallas till årsstämma i Swedavia AB, org.nr 556797-0818.

Tid: Onsdagen den 17 april 2019, kl. 14.00
Plats: Stockholm Arlanda Airport, Radison Blu SkyCity Hotel, Pelargången 1,
Lokal: Dreamliner, plan 2

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten.

Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till anmalanbolagsstamma@swedavia.se eller via post till: Swedavia AB (publ), Att. Pia Sandström, 190 45 Stockholm-Arlanda och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Kallelsen samt övrig information om Swedavias årsstämma finns på:www.swedavia.se/om-swedavia/bolagsstyrning.

2018-03-18

För mer information, kontakta Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,7 miljarder kronor per helår och har 3 100 medarbetare.