Gå till innehåll

Swedavias Bokslutskommuniké 2018: Förbättrad resetillgänglighet och fortsatta satsningar på klimatsmarta flygplatser

2019-02-15, kl. 16:00

Flygplatskoncernen Swedavia redovisar ett rörelseresultat på 682 miljoner kronor för 2018, då drygt 42 miljoner passagerare reste till och från Swedavias flygplatser. Samtidigt fortsatte satsningarna på bioflygbränsle och målet att Swedavias flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp i den egna verksamheten. Det framgår av Swedavias bokslutskommuniké.

För första gången någonsin flög drygt 42 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser under ett enskilt år. Utfallet innebär en marginell ökning jämfört med 2017, drivet av en ökning av utrikestrafiken och ett 40-tal nya flyglinjer. Men tidigare års starka trafiktillväxt har mattats av och inrikesresandet minskade totalt sett under året. Under det sista kvartalet sjönk det totala antalet passagerare jämfört med motsvarande period föregående år.

- Goda flygförbindelser skapar förutsättningar för möten och evenemang, attraherar besökare från nya marknader och bidrar till affärs- och arbetstillfällen. Att stärka Sveriges tillgänglighet är ett av våra viktigaste uppdrag. Det har vi totalt sett lyckats väl med under året, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavias nettoomsättningen ökade något till närmare 6 miljarder kronor (5,7) för 2018, medan rörelseresultatet uppgick till 682 miljoner kronor (651). För det fjärde kvartalet blev nettoomsättningen 1,5 miljarder kronor (1,45). Rörelseresultatet uppgick till 16 miljoner kronor (-123). 

- Med tanke på kostnader relaterade till årets inledningsvis tuffa vinterförhållanden, kostnader kopplat till ökade säkerhetskrav och en oförändrad passagerarvolym så är helårsresultatet tillfredsställande, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavias arbete med att minska flygets klimatpåverkan fortsatte under året och nya steg togs mot målet att samtliga tio flygplatser ska ha noll fossila koldioxidutsläpp i den egna verksamheten senast 2020. Efter Ronneby Airport blev Visby Airport i fjol den andra av Swedavias flygplatser att nå målet. Som en av få aktörer i världen kunde Swedavia i december dessutom erbjuda tankning av bioflygbränsle motsvarande 15 000 tjänsteresor, i linje med målet att fem procent av det flygbränsle som tankas vid Swedavias flygplatser 2025 ska utgöras av bioflygbränsle. 

- Flyget kommer att vara en del av framtidens transporter och måste bli hållbart som alla andra transportslag. Det är redan idag möjligt att flyga på förnybart flygbränsle och med en fokuserad och genomtänkt omställning kan vi tillsammans både se till att flyget blir hållbart och skapa en ny svensk industriell paradgren i produktion av förnybart flygbränsle från restprodukter från vår svenska skogsindustri. Att fokusera på att skambelägga människors behov att flyga bidrar inte till den nödvändiga omställning som måste ske, sägerJonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias hemsida:Swedavia - finansiell information

2019-02-15

För mer information samt intervjuönskemål kontakta Robert Pletzin, presschef, Swedavia, 010-10 90 100

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 16.00 CET.