Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport januari-september 2019: Förbättrat resultat och ett effektivare Swedavia

2019-10-25, kl. 15:00

Mellan januari och september reste närmare 31 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Nettoomsättningen ökade under perioden till närmare 4,7 miljarder kronor och rörelseresultatet till drygt 720 miljoner kronor. Satsningarna på att utveckla flygplatserna, öka effektiviteten och flygets klimatomställning har samtidigt fortsatt, visar Swedavias delårsrapport.

De närmare 31 miljonerna resenärerna innebar en minskning med 4 procent jämfört med samma period föregående år. Utvecklingen förklaras av flera samverkande faktorer såsom oron för en svagare svensk och global ekonomisk utveckling, en svag krona, klimatdebatten och flygskatten.

- Sverige tappar nu flera viktiga flyglinjer som i stället flyttas till närliggande storflygplatser. Det är något som vi bör ta på stort allvar då resmöjligheter, fraktflöden och konkurrenskraft påverkas negativt när Sveriges tillgänglighet försämras. Konkurrensen mellan länder och regioner är idag hård om att attrahera företagsetableringar, tillväxtinvesteringar, evenemang och turism, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Trots resenärsutvecklingen redovisar Swedavia för niomånadersperioden en ökad nettoomsättning på 4 671 miljoner kronor (4 424) och ett förbättrat rörelseresultat på 721 miljoner kronor (666). För det tredje kvartalet ökar nettoomsättningen till 1 600 miljoner kronor (1 511) och rörelseresultatet till 373 miljoner kronor (335).

- Swedavia gör ett bra resultat under årets första nio månader trots en betydande passagerarnedgång. Intäkterna per avresande passagerare har ökat och vårt kostnadsbesparingsprogram har dämpat kostnadsutvecklingen, säger Jonas Abrahamsson.

Resultatet påverkas även av omstruktureringskostnader på 54 miljoner kronor relaterade till det kostnadsreducerings- och förändringsprogram som beslutades i december 2018.

- Omställningsarbetet mot en än mer processorienterad, kundfokuserad och kostnadseffektiv verksamhet fortsätter planenligt. En ny koncernstruktur och organisation har implementerats under året och det kostnadsbesparingsprogram vi presenterade förra hösten är nu till stor del genomfört, säger Jonas Abrahamsson.

Investeringarna för att säkerställa flygplatskapacitet och förbättra resenärsupplevelse är fortsatt höga och investeringsutfallet för årets nio första månader uppgick till 2 421 miljoner kronor (2 267).

- Resenärerna är nöjdare än på länge på flera av våra flygplatser. På Bromma Stockholm Airport exempelvis har resenärsnöjdheten efter vårt nästan färdigställda utvecklingsprogram ökat med hela 18 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Det gör mig stolt och glad att våra åtgärder för att underlätta resandet och leverera en bättre och smidigare flygplatsupplevelse ger så tydliga resultat, sägerJonas Abrahamsson.

Swedavia fortsätter även att verka för bolagets klimatomställning. Baserat på Swedavias klimat- och hållbarhetsarbete etablerar Swedavia för första gången ett ramverk för gröna obligationer.

- Som världsledande aktör i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan är det glädjande att vi nu kan presentera vårt ramverk för gröna obligationer, vilket ger Swedavia ännu bättre finansieringsmöjligheter och dessutom är en kvalitetsstämpel på vårt hållbarhetsarbete, sägerJonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats:Swedavia - finansiell information

2019-10-25

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 15.00 CEST.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 5,9 miljarder kronor och har 3 100 medarbetare.