Gå till innehåll

Swedavias halvårsrapport 2019: Stabilt resultat – satsningar på tillgänglighet och klimatomställning

2019-07-16, kl. 15:10

Under januari-juni reste närmare 20 miljoner passagerare vid Swedavias flygplatser. Swedavias nettoomsättning och rörelseresultat förbättras till närmare 3,1 miljarder kronor respektive 348 miljoner kronor. Swedavias satsningar på att utveckla flygplatsernas tillgänglighet och flygets klimatomställning fortsätter.

Under januari-juni reste närmare 20 miljoner passagerare vid Swedavias flygplatser. Swedavias nettoomsättning och rörelseresultat förbättras till närmare 3,1 miljarder kronor respektive 348 miljoner kronor. Swedavias satsningar på att utveckla flygplatsernas tillgänglighet och flygets klimatomställning fortsätter.

Swedavias första halvår 2019 präglas av nya satsningar inom flygets och den egna verksamhetens klimatomställning. Swedavia främjar exempelvis användningen av förnybart flygbränsle, som kraftigt minskar utsläppen av fossil koldioxid. Swedavia har också som mål att samtliga tio flygplatser ska ha noll fossila utsläpp i den egna verksamheten år 2020. Tre av Swedavias flygplatser har redan uppnått detta mål.

- Det råder ingen tvekan om att flyget behöver ställa om och bli hållbart. Samtidigt är det lika självklart att flyget kommer att vara en viktig del även av framtidens transporter, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias VD och koncernchef.

Investeringstakten i Swedavias utvecklingsprogram har samtidigt varit fortsatt hög. Investeringarna syftar till att utveckla flygplatserna för att dessa ska kunna möta dagens och framtida kapacitetsbehov. Totalt kommer drygt 17 miljarder kronor att investeras i Stockholm Arlanda Airports utveckling fram till 2025 i det utvecklingsprogram som startade 2014. Det handlar bland annat om en ny pir, handelsplats och säkerhetskontroll samt en integrering av terminalerna 4 och 5 på flygplatsen.

- Vårt uppdrag är att säkra och utveckla den tillgänglighet som Sverige behöver på ett hållbart sätt. Men tillväxt och konkurrenskraft är också nödvändiga för att långsiktigt ha möjlighet att framgångsrikt tackla klimatutmaningen, säger Jonas Abrahamsson.

Antalet passagerare vid Swedavias tio flygplatser uppgick till 19,6 miljoner under januari till och med juni, vilket var en minskning med 4 procent jämfört med perioden i fjol. Utvecklingen förklaras främst av ett minskat inrikesresande, men följer på flera år av en mycket god tillväxt för flyget.

För halvårsperioden redovisar Swedavia en nettoomsättning på 3,1 miljarder kronor (2,9) och ett rörelseresultat på 348 miljoner kronor (331). Höjda flygplatsavgifter till följd av kapacitetshöjande investeringar i flygplatsverksamheten påverkar resultatet positivt, medan högre avskrivningar samt engångskostnader till följd av Swedavias pågående effektiviserings- och omställningsprogram påverkar negativt.

- Omställningen mot en processorienterad verksamhet för att säkerställa effektivisering, ett ännu mer kundfokuserat arbetssätt och en ökad kostnadseffektivitet på kort och lång sikt går enligt plan, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia fortsätter nu satsningarna på ett hållbart flygresande och innovation. Under hösten kommer Swedavia inleda ett arbete för att analysera elflygets påverkan på flygplatsverksamheten. Swedavia medverkar även i ELISE, Elektrisk Lufttransport i Sverige, ett konsortium med syfte att utveckla elflyg i Sverige.

- På kort sikt är förnybart flygbränsle nyckeln till flygets omställning, men på längre sikt kommer även elektrifiering att få stor betydelse. Ett större genomslag av elflyg kommer att ha stor påverkan på oss som flygplatshållare och vi kommer därför redan från början vara aktiva i frågor som rör elflyg och flygplatsinfrastruktur, säger Jonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias hemsida: Swedavia - finansiell information

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia eller Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juli 2019 kl. 15.00 CEST.