Gå till innehåll

Swedavia publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2019

2020-03-27, kl. 11:00

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns från och med fredagen tillgänglig på Swedavias webb. Redovisningen beskriver Swedavias hållbarhetsarbete och utveckling under året, samt den finansiella ställningen vid årets utgång. Inledningen av 2020 präglas av covid-19 och en dramatisk nedgång i trafikutvecklingen och antal resenärer.

2019 präglades av att antalet resenärer för första gången på tio år minskade vid Swedavias tio flygplatser. Trots utvecklingen redovisade Swedavia ett stabilt rörelseresultat på drygt 700 miljoner kronor. Året innebar även fortsatta satsningar på Swedavias och flygets klimatomställning, men även investeringar i linje med Swedavias tillgänglighetsuppdrag.

- Flyget är en mötesindustri. Vi som verkar i den här branschen gör det möjligt för människor världen över att träffas, utbyta idéer och handla med varandra. Vår verksamhet är avgörande för ett glesbebyggt och exportberoende land som Sverige. Samtidigt finns det stora utmaningar för branschen och vi på Swedavia arbetar målmedvetet och intensivt för att möta dem, skriver Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef Swedavia, i års- och hållbarhetsredovisningens vd-ord.

Inledningen på 2020 och händelseutvecklingen kring covid-19 har inneburit en mycket kraftig nedgång i flygtrafiken och antalet resenärer och därmed också en betydande negativ påverkan på Swedavias intäkter.

För att minska de negativa ekonomiska konsekvenserna genomför Swedavia ett åtgärdsprogram, som bland annat omfattar korttidspermitteringar och varsel, kostnadsbesparingar samt en översyn av investeringsportföljen.

Swedavias bedömning är att det i nuläget är mycket svårt att förutsäga den fortsatta utvecklingen av efterfrågan på flygresor på kort sikt samt även hur detta eventuellt kan påverka Swedavias långtidsprognos.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns att ladda ned på www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information.

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Swedavias hemsida i slutet av april.

Redovisningen är en samtryckt års- och hållbarhetsredovisning i enlighet med vedertagna regelverk och standarder. Hållbarhetsredovisningen genomförs i enlighet med riktlinjerna Global Reporting Initiatives Standards.

2020-03-27

För mer information: kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias pressjour på, telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Denna information är sådan som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 11.00 CET.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor per helår och har drygt 3 000 medarbetare.