Gå till innehåll

Swedavias Bokslutskommuniké 2019: Stabilt resultat trots färre resenärer

2020-02-13, kl. 16:00

Under 2019 reste drygt 40 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser. Nettoomsättningen under perioden ökade till drygt 6,2 miljarder kronor och rörelseresultatet till drygt 700 miljoner kronor. Året har präglats av satsningarna på att öka effektiviteten, utveckla flygplatserna och flygets klimatomställning.

De cirka 40 miljoner resenärerna innebär en minskning med drygt 4 procent jämfört med 2018, vilket är första året sedan 2009 som antalet resenärer minskar. Utvecklingen skiljer sig mot Europa som helhet där antalet resenärer i stället har fortsatt att öka, om än i en långsammare takt än under 2018.

- Ekonomisk utveckling, flygskatt och valutakurser påverkar resandet, samtidigt som 2019 sannolikt också var året då klimatdiskussionen i högre utsträckning än tidigare fick genomslag i faktiskt resebeteende, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef. Flera flygbolag började reducera säteskapaciteten och nedläggning av flera viktiga interkontinentala direktlinjer från Sverige annonserades eller genomfördes. Minskad flygtillgänglighet innebär lägre attraktivitet och produktivitet för Sverige, vilket är allvarligt.

För helåret 2019 redovisar Swedavia en nettoomsättning på 6 235 miljoner kronor (5 922) och ett rörelseresultat på 709 miljoner kronor (682). Under det fjärde kvartalet ökar nettoomsättningen till 1 564 miljoner kronor (1 498) medan rörelseresultatet minskar till -12 miljoner kronor (16).

Investeringarna i att säkerställa flygplatskapacitet, förbättrad resenärsupplevelse, fastighetsutveckling och hållbarhet är fortsatt höga och uppgick till 3 460 miljoner kronor (3 195). Efter flera år med sänkningar höjde Swedavia 2019 flygplatsavgifterna som en viktig del i finansieringen av den långsiktiga infrastrukturutvecklingen på flygplatserna.

- Trots färre resenärer och fortsatta investeringar i utvecklingsprogrammen var avkastningen i nivå med föregående år, sägerJonas Abrahamsson. Resultatet för helåret påverkades positivt av justerade avgifter och ökade kommersiella intäkter kombinerat med effektiviseringsprogrammets effekt på kostnadsutvecklingen och av realiserade vinster inom vår fastighetsutveckling.

Resultatet påverkas av omstruktureringskostnader på 81 miljoner kronor relaterade till det kostnadsreducerings- och förändringsprogram som beslutades i december 2018. Förändringar har genomförts för att på lång och kort sikt säkra konkurrenskraften och för att kunna möta en föränderlig marknad på bästa möjliga sätt.

- Under 2019 har en ny koncernstruktur och organisation implementerats samtidigt som kostnadsbesparingar realiserats och vi fortsätter vårt omställningsarbete mot att bli än mer processorienterade och kundfokuserade, säger Jonas Abrahamsson.

Resenärsnöjdheten för helåret blev 76 procent vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2018.

I arbetet med klimatomställningen har tre av Swedavias flygplatser redan nått det mål om noll utsläpp av fossil koldioxid i den egna verksamheten som alla tio flygplatser ska ha nått vid utgången av 2020.

Swedavia stöder också branschens klimatomställning genom olika åtgärder. I samband med prisbeslutet inför 2020 beslutade Swedavia ge flygbolag som väljer att tanka förnybart flygbränsle rabatt genom ett incitamentsprogram. Swedavia upphandlar årligen förnybart flygbränsle motsvarande medarbetarnas tjänsteflygresor och till upphandlingen 2019, inför 2020 års leverans, anslöt sig även SOS Alarm, Systembolaget och 2030-sekretariatet. Under 2019 lanserade Swedavia även innovationsklustret Fossilfria Flygtransporter 2045 tillsammans med bland andra forskningsinstitutet RISE.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats:Om Swedavia - Finansiell information.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020 kl. 16.00 CET.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor per helår och har drygt 3 000 medarbetare.