Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport januari-mars 2020: Åtgärder för att möta dramatisk trafiknedgång

2020-04-29, kl. 16:00

Under kvartalet som helhet reste 6,6 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser, men under andra halvan av mars avstannade nästintill all flygtrafik i covid-19-pandemins fotspår. Detta avspeglas i intäkterna och Swedavias nettoomsättning minskade under perioden till 1 245 miljoner kronor. Utöver det prioriterade arbetet med att bidra till att begränsa smittspridningen och värna liv och hälsa har kvartalet präglats av åtgärder för att anpassa verksamheten till ett minimum utifrån den drastiska trafiknedgången. Efter periodens utgång, den 29 april, beslutades att projekten för en ny pir och ett nytt bagagesystem på Stockholm Arlanda Airport ska pausas.

De drygt 6,6 miljoner resenärerna under januari-mars innebär en minskning med 25 procent jämfört med samma period 2019. Den covid-19-relaterade minskningen av resenärsvolymerna började märkas av mot slutet av februari, men slog till med full kraft först under andra halvan av mars då mer än 90 procent av flygtrafiken avvecklades.

- För Swedavia och våra flygbolagskunder, hyresgäster och en mängd andra aktörer på och omkring våra flygplatser har stora delar av marknaden och intäkterna hastigt och drastiskt försvunnit, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef. Vi har därför genomfört en mängd åtgärder för att anpassa Swedavias verksamhet till ett minimum, samtidigt som vi säkerställer att vi står redo att hjälpa till att få igång svensk ekonomi och säkra framtida konkurrenskraft igen när det väl vänder.

Swedavia har korttidspermitterat runt 2 100 medarbetare och infört stopp för nya investeringsbeslut, rekryteringar och konsultlösningar. Samtidigt genomförs en total översyn av den befintliga investeringsportföljen. Den 29 april fattades beslut om att inom ramarna för Utvecklingsprogram Arlanda pausa projekten för uppförande av pir G i anslutning till Terminal 5 och för ett nytt bagagesystem i Terminal 5. Översynen fortsätter och Swedavia återkommer med besked vid ytterligare beslut. På de större flygplatserna har Swedavia koncentrerat verksamheten till vissa delar av flygplatsen för att på ett mer resurseffektivt sätt kunna säkra flygtillgängligheten utifrån den begränsade efterfrågan som kvarstår. Swedavia har även lagt ett varsel på 800 medarbetare för att ha handlingsutrymme inför en fortsatt osäker marknadsutveckling.

För perioden januari-mars redovisar Swedavia en nettoomsättning på 1 245 miljoner kronor (1 474) och ett rörelseresultat på 275 miljoner kronor (70). Att Swedavia trots väsentligt lägre intäkter från flygplatsverksamheten mot slutet av kvartalet visar ett högre rörelseresultat jämfört med samma period föregående år beror till stor del på en realisationsvinst om 422 MSEK från avyttringen av Airport Hotel 2 AB som äger hotellfastigheten med det nyöppnade Comfort Hotel på Stockholm Arlanda Airport.

- Utöver vinster från vår fastighetsutveckling har ett effektiviseringsprogram och justerade flygplatsavgifter påverkat rörelseresultatet positivt, säger Jonas Abrahamsson. Exklusive realisationsvinst och omstruktureringskostnader var Swedavias underliggande rörelseresultat -132 miljoner kronor.

Swedavia försöker underlätta för kunder och stötta partners genom att exempelvis ge rabatter eller temporärt ta bort vissa avgifter eller hyror, bland annat med stöd av regeringens stödpaket för nedsättning av hyror.

- Vi är många, tätt sammankopplade aktörer som alla är betydelsefulla för att flygbranschens ekosystem ska fungera och jag känner stor sympati för alla de näringsidkare på och omkring våra flygplatser som just nu kämpar för sin verksamhets överlevnad, sägerJonas Abrahamsson. Samtidigt som samhälle, företag och inte minst medarbetare nu prövas hårt så vet vi att när pandemin väl är över så kommer det fortfarande att vara viktigt för människor att kunna mötas och för branschen att fortsätta omställningen till ett hållbart flyg.

Det rådande marknadsläget gör det mycket svårt att förutsäga den fortsatta utvecklingen av efterfrågan på flygresor på kort sikt och att bedöma hur Swedavias långtidsprognos för resenärsutvecklingen kan komma att påverkas.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats:Om Swedavia - Finansiell information.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias pressjour på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 16.00 CEST.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter drygt 6,2 miljarder kronor per helår och har cirka 3 000 medarbetare.