Gå till innehåll

Swedavia AB (publ) överväger att ge ut hybridobligationer

2021-10-29, kl. 12:00

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedavia AB (publ) utvärderar förutsättningarna för att ge ut nytt hybridkapital i svenska kronor.Syftet med transaktionen är att skapa bästa möjliga finansiella flexibilitet i genomförandet av Swedavias strategi och uppdrag samtidigt som målen för Swedavias kapitalstruktur upprätthålls.

Nordea och Swedbank har anlitats som rådgivare och är så kallade "Joint Lead Managers" för det tilltänkta hybridobligationslånet.

Den 8 november 2021 klockan 12:00 kommer ett investerarmöte att hållas för den tilltänkta transaktionen.

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden förväntas hybridkapitalet emitteras i SEK och efterställas Swedavia AB (publ):s utestående seniora obligationer.

Hybridkapitalet förväntas ha en evig löptid och med första inlösenmöjlighet efter 5 år (non-call 5 year). Hybridkapitalet kan komma emitteras i både rörligt och fast format och med en storlek av Benchmark.

Mer information om Swedavias finansiering återfinns på www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 12:00 CEST.

För mer informationkontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2020 cirka 2,5 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.