Gå till innehåll

Återkrav av del av kapitaltillskott till Swedavia

2022-09-01, kl. 14:01

Regeringen har fattat beslut om att ge Kammarkollegiet i uppdrag att återkräva cirka 880 MSEK av det kapitaltillskott om 2 500 MSEK som, utifrån ett tidigare bemyndigande av Riksdagen, utbetalades till Swedavia 23 oktober 2020.

Ägarens kapitaltillskott om 2 500 MSEK i oktober 2020 gjordes på marknadsmässiga grunder. Med anledning av en inkommen klagan har EU-kommissionen granskat kapitaltillskottet utifrån den praxis som skapats under covid-19-pandemin, vilket gör att regeringen nu bedömer att 1 621 MSEK kommer att kunna godkännas av EU-kommissionen enligt EUF-fördragets (Europeiska unionens funktionssätt) statsstödsregler. Därmed behöver överskjutande belopp om cirka 880 MSEK jämte ränta återbetalas av Swedavia och Kammarkollegiet ska senast 31 oktober 2022 återkomma med en precisering av beloppet till Näringsdepartementet.

-Ägarens stöd tidigt i pandemin, efter en drastisk resenärsnedgång och under en period med stor osäkerhet, var väldigt betydelsefullt. Nu befinner vi oss i ett stabilare läge - även om en hel del osäkerhet kvarstår så har flygresandet börjat återhämta sig och under årets andra kvartal nådde Swedavia ett positivt rörelseresultat för första gången sedan perioden januari-mars 2020, säger Mats Påhlson, CFO på Swedavia.

Swedavia kommer nu även att undersöka regeringsbeslutets eventuella konsekvens för andra tidigare mottagna stöd till följd av covid-19-pandemin såsom omställningsstödet på sammanlagt 441 MSEK. Granskningen av aktieägartillskottet och osäkerhet kring eventuell påverkan på andra statliga stöd har tidigare kommunicerats i riskavsnitten i delårsrapporter och årsredovisning.

-Swedavia har kapacitet att hantera de sannolika återbetalningarna såväl likviditetsmässigt som med fortsatt upprätthållande av ägarens kapitalstrukturmål för bolaget. Vidare kommer befintlig verksamhet och investeringsprogram att löpa vidare enligt nuvarande planering, säger Mats Påhlson.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september, 14:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.


Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.