Gå till innehåll

Swedavias bokslutskommuniké 2021: Stark avslutning på ännu ett tufft år präglat av pandemin - kraftigt ökad omsättning och minskad förlust under det fjärde kvartalet

2022-02-15, kl. 16:00

Swedavia redovisar ett väsentligt förbättrat resultat för det fjärde kvartalet 2021, tack vare ett ökat flygresande framförallt i slutet av året och en fortsatt god kostnadskontroll. Sammantaget präglades dock 2021 starkt av pandemins effekter och Swedavia redovisar för helåret en förlust på 1,4 miljarder kronor före skatt. Trots en fortsatt stor ovisshet gör slopade restriktioner och en allt mer gynnsam pandemisituation att möjligheterna för en fortsatt återhämtning på flygmarknaden är goda under det kommande året.

- Efter ett mycket tufft 2020 och en svag inledning på 2021 hade vi en väsentligt positivare utveckling under det andra halvåret. I takt med vaccinationsutrullningen och att restriktioner lättades återvände allt fler resenärer. Flera flygbolagskunder satsade också stort på våra flygplatser. Återhämtningen sker dock från nivåer vi inte sett sedan tidigt 1980-tal och för andra året i rad - och andra gången i Swedavias historia - gör vi en förlust, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

För helåret uppgick antalet resenärer till 12 miljoner vid Swedavias flygplatser. Det är en ökning med två miljoner resenärer jämfört med 2020, men 70 procent lägre jämfört med resenärsnivåerna före pandemin 2019. Året avslutades dock med en stark återhämtning för flygresandet och i december uppgick antalet resenärer till cirka 55 procent av 2019 års nivå.

Swedavias nettoomsättning under fjärde kvartalet mer än fördubblades jämfört med föregående år, till 984 MSEK (454 MSEK), främst tack vare det ökade flygresandet. Även rörelseresultatet förbättrades avsevärt och uppgick till -266 MSEK (-875 MSEK). Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt för andra kvartalet i följd. För helåret uppgick nettoomsättningen till 2 717 MSEK (2 494 MSEK) och rörelseresultatet till -1 385 MSEK (-1 593 MSEK). Resultatet före skatt uppgick till -1 441 MSEK. Sedan 2020 har Swedavia framgångsrikt minskat bolagets fasta kostnader med omkring en miljard kronor på årsbasis - vilket också bidragit till den positiva resultatutvecklingen.

- Utsikterna för inledningen av 2022 är fortsatt ovissa, men slopade restriktioner i Sverige och i många länder talar för en tilltagande återhämtning under året och särskilt inför sommaren. Vi vet att det finns ett starkt uppdämt resebehov, inte minst för att träffa släkt och vänner. Swedavia och våra flygplatser står väl rustade för att ta emot våra resenärer, även om det hos oss precis som i hela branschen finns utmaningar i att exempelvis rekrytera och skala upp kapaciteten för att möta den ökning i resandet vi förväntar oss, säger Jonas Abrahamsson.

- Samtidigt kommer vi att fortsätta utveckla våra flygplatser för framtidens hållbara resande och att verka för flygets klimatomställning. De är Sveriges viktigaste transportnav och ska även fortsättningsvis vara världens mest klimatsmarta flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

Under hela pandemin har Swedavia fortsatt att prioritera klimatomställningsarbetet. 2021 var det första året då bolagets samtliga tio flygplatser var fossilfria i egen flygplatsverksamhet - något som gör Swedavia världsledande bland flygplatshållare. Ännu ett kvitto på detta var när Stockholm Arlanda Airport i oktober mottog Eco-Innovation Award från Airports Council International Europe för det omställningsarbete Swedavia genomfört. Att fortsätta klimatomställningen kommer vara avgörande och Swedavia kommer framöver att i än högre utsträckning fokusera på att bidra till hela branschens omställning.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information:www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 16:00 CET.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativtpress@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.