Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport för juli-september 2022: Stärkt tillgänglighet, resenärstillväxt och positivt resultat - trots tilltagande omvärldsoro

2022-10-31, kl. 15:00

Resandet vid Swedavias flygplatser fortsatte att öka kraftigt under årets tredje kvartal, drivet av reseåterhämtningen efter pandemin och flygbolagssatsningar på Stockholm Arlanda Airport. Det ökade resandet fick positiva effekter på Swedavias resultat med en ökad nettoomsättning och ett positivt rörelseresultat för andra kvartalet i rad. På Arlanda har väntetiderna till säkerhetskontrollen nu normaliserats och flygplatsen låg under perioden fortsatt i topp i Europa vad gäller punktlighet.

Återhämtningen i flygresandet fortsatte under det tredje kvartalet i år och nådde vid utgången av kvartalet 76 procent av resandet före pandemin 2019, vilket är den högsta siffran sedan inledningen av pandemin i början av 2020. Drygt 20 miljoner passagerare reste sammantaget vid Swedavias tio flygplatser under niomånadersperioden, vilket motsvarade en ökning på nästan 200 procent jämfört med 2021.

- Vi har så här långt i år haft en exceptionell tillväxt vid Swedavias flygplatser, något som fortsätter att påverka Swedavias resultat positivt. Efter ett antal kvartal med förluster kopplat till pandemins effekter, så är det givetvis glädjande att vi för andra kvartalet i följd redovisar ett positivt resultat. Det är uppenbart att människor längtar efter och prioriterar att resa och mötas när möjligheten finns. Det gäller resor för att besöka släkt och vänner, men det finns också ett behov att mötas igen i arbetssammanhang, säger Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson.

Swedavias nettoomsättning uppgick för det tredje kvartalet till 1 311 miljoner kronor (793), vilket är en ökning med 518 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 75 miljoner kronor (-250), vilket är en förbättring med 325 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten var för det tredje kvartalet positivt och uppgick till 322 miljoner kronor. För niomånadersperioden blev rörelseresultatet -183 (-1 119) miljoner kronor.

- Det ökade resandet sker trots en tilltagande konjunkturoro, hög inflation och en utmanande säkerhetspolitisk situation. Därtill förekommer pandemirestriktioner på flera håll i världen som påverkar resandet. Dessa faktorer bidrar sammantaget till en oviss marknadsutveckling, men mycket talar för att resandet långsiktigt kommer att fortsätta öka, säger Jonas Abrahamsson.

På Stockholm Arlanda Airport har bemanningssituationen i säkerhetskontrollerna förbättrats avsevärt under perioden, vilket har gjort att köer och väntetider till säkerhetskontrollerna nu har normaliserats. Cirka 90 procent av alla resenärer har en kötid på 0-15 minuter. Samtidigt har punktligheten på Arlanda, liksom för flygplatser i Europa i övrigt, förbättras ytterligare under perioden. Arlanda ligger fortsatt i topp som en av de mest punktliga flygplatserna i Europa.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober 2022, 15:00 CET.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.