Gå till innehåll

Swedavias halvårsrapport för januari-juni 2022: Kraftig uppgång i resandet - omfattande åtgärder för att hantera operativa utmaningar

2022-07-19, kl. 17:07

Årets andra kvartal präglades av en stark återhämtning för flygresandet. Närmare 8 miljoner passagerare reste via Swedavias flygplatser, nästan fem gånger så många som under samma period förra året. Utvecklingen bidrog till en förbättring av såväl omsättning som resultat för kvartalet, men sexmånadersperiodens resultat är negativt och fortsatt präglat av pandemins effekter. Omfattande åtgärder har krävts för att stärka den operativa verksamheten för att möta ett kraftigt ökande resande, vilket planenligt har lett till ökade driftkostnader. Swedavias utvecklingsarbete för att göra Stockholm Arlanda Airport till en mer effektiv och modern flygplats har fortsatt. Under kvartalet nåddes en ny milstolpe då den nya förbindelsegången mellan Terminal 4 och Terminal 5 invigdes.

Drygt sex miljoner fler passagerare ankom till eller reste från någon av Swedavias flygplatser under det andra kvartalet i år jämfört med samma period 2021. Trots den starka återhämtningen har branschen en bit kvar till läget före pandemin. De 7,7 miljoner passagerarna vid Swedavias flygplatser april-juni motsvarar drygt 70 procent av resenärsnivån under det andra kvartalet 2019.

- Återhämtningen på flygmarknaden är välkommen för såväl resenärerna som en sargad flygbransch efter drygt två år med pandemi och ett begränsat resande och möjligheter att mötas. Det kraftigt ökade resandet på kort tid påverkar Swedavias resultat positivt, men har också inneburit stora utmaningar för oss och andra aktörer på framför allt Stockholm Arlanda Airport där vi under bara några månader har haft motsvarande 20 års passagerartillväxt. Tillsammans har vi arbetat intensivt med att bemanna upp och anpassa den operativa verksamheten till ett ökat flygresande - ett arbete som fortsätter med oförminskad kraft, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

För perioden januari-juni uppgick Swedavias nettoomsättning till 2 185 MSEK, med ett negativt rörelseresultat på -258 MSEK. För kvartalet uppgick nettoomsättningen till 1 303 MSEK, en ökning med 820 MSEK jämfört med andra kvartalet 2021. Även rörelseresultatet för kvartalet förbättrades och uppgick till 67 MSEK. Den utökade operativa verksamheten på flygplatserna för att kunna ta emot fler resenärer har inneburit ökade driftkostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet var positivt och uppgick till 153 MSEK.

Under kvartalet fortsatte Swedavia att dimensionera verksamheten för det ökande resandet. Några av åtgärderna för att stärka Arlandas kapacitet har varit att öppna Terminal 4 med nya passagen mellan Terminal 4 och 5 tidigare än planerat. Swedavia har också gjort betydande insatser för att förstärka bemanningen på både kort och lång sikt med såväl reguljära som extrainsatta resurser.

- Precis som på många flygplatser runt om i Europa har bemanningsutmaningarna för flera av flygplatsens aktörer tidvis inneburit längre köer än normalt för resenärerna på framför allt Arlanda. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi gjort vårt yttersta för att hantera situationen på bästa sätt och vi har vidtagit ett antal extraordinära åtgärder. Den samlade resursförstärkningen har gett effekt på både köer och trängsel på Arlanda. Samtidigt fortsätter vi stärka nationell och internationell tillgänglighet för att möta upp den starka efterfrågan som finns i uppstarten efter pandemin. Det är oerhört glädjande att ett stort antal flygbolag väljer att satsa och investera på våra flygplatser och särskilt på Arlanda, som fortsätter att stärka sin marknadsposition för framtiden, säger Jonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats på sidan:Om Swedavia - Finansiell information.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022, 17:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt

press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsatte under 2021 cirka 2,7 miljarder kronor och har närmare 2 300 medarbetare.