Gå till innehåll

Swedavia AB offentliggör återköp på utvalda utestående SEK hybridobligationer (efterställda skulder)

2023-11-06, kl. 09:22

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM ÄR PLACERAD ELLER BOENDE I USA ELLER TILL NÅGON "U.S PERSON" (SÅSOM DEFINERAT I "THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933", I DESS ÄNDRADE LYDELSE) ELLER I NÅGON JURISDIKTION DÄR DET ÄR OLAGLIGT ATT UTGIVA, PUBLICERA ELLER DISTRIBUERA DETTA DOKUMENT.

Swedavia AB (publ) ("Emittenten") erbjuder innehavare av Emittentens utestående hybridobligationer som beskrivs nedan ("Befintliga Hybridobligationer"), ett återköpserbjudande av några eller samtliga deras Befintliga Hybridobligationer för återköp av Emittenten mot betalning ("Återköpserbjudandet") till det pris som anges nedan. Befintliga Hybridobligationer kommer att återköpas i enlighet med villkoren i det återköpsdokument som är daterat 6 november 2023 ("Återköpsdokumentet").

Beskrivning av Befintliga Hybridobligationer / ISIN / Utestående belopp / Minimum denominering / Köpeskilling

Subordinerade hybridobligationer med evig löptid med första inlösenmöjlighet i november 2024 / SE0013486271 / SEK 1,000,000,000 / SEK 1,250,000 / 100.925%

Återköpsdokumentet finns bifogat till detta pressmeddelande och görs även tillgängligt via dealer manager (kontaktuppgifter nedan).

I samband med Återköpserbjudandet har Emittenten offentliggjort sina intentioner att, med förbehåll för rådande marknadsförhållanden, emittera nya hybridobligationer i svenska kronor ("Nya Hybridobligationer").

Återköpserbjudandet löper ut 12:00 CET den 9 november 2023 såvida det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Emittenten. Likviden för Återköpserbjudandet förväntas redovisas på eller omkring den 16 november 2023. Emittentens återköp av de Befintliga Hybridobligationerna är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Hybridobligationerna och med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Emittenten kommer, i samband med tilldelningen av de Nya Hybridobligationerna, bland annat överväga om den relevanta investeraren som söker tilldelning i de Nya Hybridobligationerna, på ett giltigt sätt har deltagit i Återköpsbjudandet, med förbehåll för de villkor som anges i Återköpsdokumentet.

Emittenten har mandaterat Nordea att agera som så kallad Dealer Manager för Återköpserbjudandet.

För ytterligare information om transaktionen, vänligen kontakta nedan:

Dealer Manager:
Nordea Bank Abp:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com
+45 6136 0379

Swedavia:
Fredrik Wäppling, Interim Head of Group Treasury
fredrik.wappling@swedavia.se
+4670-9911234

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och den svenska lagen om värdepappersmarknaden (2007:528). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2023 09:15 CET.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.