Gå till innehåll

Swedavia AB (publ) överväger att emittera hybridobligationer

2023-10-30, kl. 15:15

Swedavia AB (publ) utvärderar förutsättningarna för att emittera nya hybridobligationer i svenska kronor. Syftet med transaktionen är att skapa bästa möjliga finansiella flexibilitet i genomförandet av Swedavias strategi och uppdrag samtidigt som målen för Swedavias kapitalstruktur upprätthålls. 

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN, ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 7 november 2023 klockan 12:00 kommer ett investerarmöte att hållas för den tilltänkta transaktionen.

Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden förväntas hybridobligationerna emitteras i SEK och vara efterställda Swedavia AB (publ):s utestående seniora obligationer.

Hybridobligationerna förväntas ha en evig löptid och med första inlösenmöjlighet efter 5 år (non-call 5 year). Hybridobligationerna kan komma emitteras i både rörligt och fast format.

Nordea har anlitats som global koordinator och "joint bookrunner", och Danske Bank som "joint bookrunner", för den tilltänkta emissionen av hybridobligationer.

Mer information om Swedavias finansiering återfinns påwww.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2023 kl. 15:15 CET.


För mer information kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.