Gå till innehåll

Swedavia emitterar hybridobligationer om 2 miljarder SEK och annonserar resultatet av återköpserbjudandet

2023-11-09, kl. 12:47

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA (I ENLIGHET MED "THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933", I DESS ÄNDRADE LYDELSE) ELLER I ANNAT LAND DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Swedavia AB (publ) ("Swedavia") har framgångsrikt emitterat SEK 2 miljarder i subordinerade hybridobligationer med evig löptid och med första inlösenoption efter 5 år (non-call 5 år). Likviddag för hybridobligationerna är den 15 november.

I samband med nyemissionen annonserar Swedavia resultatet av återköpserbjudandet ("Återköpserbjudandet") till innehavarna av Swedavias utestående SEK 1 000 000 000 subordinerade hybridobligationer med evig löptid och första möjliga inlösen november 2024, ISIN SE0013486271 (de "Återköpta Obligationerna"). Återköpserbjudandet löpte ut kl. 12:00 CET den 9 november 2023. Återköpta Obligationer uppgående till ett sammanlagt belopp om 892,500,000 SEK har giltigt sålts tillbaka och accepterats av Swedavia.

- Vi mycket glada över att vårt erbjudande har renderat ett stort intresse på marknaden och det smidiga genomförandet av såväl emitteringen av vår hybridobligation på 2 miljarder kronor som vårt återköpserbjudande. Det stora intresse från främst svenska institutionella investerare men även nordiska är i kombination med den stora överteckningen ett bevis på vår starka ställning bland investerare i Norden, säger Kristina Ferenius, CFO Swedavia.

Hybridobligationen:

Hybridobligationerna delades in i två trancher, en med rörlig kupong och en med fast kupong. Den rörliga tranchen prissattes på 3mS+230bps uppgående till SEK 1,4mm och den fasta tranchen om SEK 600m prissattes med en kupong på 5.573%. Orderboken bestod av över 75 unika investerare och erhöll en större volym än vad som initialt indikerats för transaktionen. Detta möjliggjorde även en mer attraktiv prissättning av den nya hybridtransaktionen.

Nordea Bank Abp agerade Global Koordinator och Joint Bookrunner och Danske Bank agerade Joint Bookrunner i den nya hybridtransaktionen

Återköpserbjudande:

Swedavia kommer att slutföra återköpserbjudandet och priset för värdepapperna kommer uppgå till 100.925% av det nominella beloppet. Swedavia kommer även att betala upplupen och obetald ränta från, men exklusive, den tidigare räntebetalningsdagen till och med likviddagen för återköpserbjudandet. Likviddatum för återköpserbjudandet är satt till 15 November 2023.

Utbetalning av likvid och hantering av återköpserbjudandet kommer att ske genom sekundär handel via Nordea Bank Abp. Alla som deltagit i återköpserbjudandet bör omedelbart samordna bokningarna med sin lokala säljrepresentant omedelbart. Återköpta Obligationer som Swedavia har accepterat för återköp kommer att cancelleras i enlighet med villkoren för Obligationerna.

Nordea Bank Abp agerade som ensam Dealer Manager för återköpserbjudandet.

För ytterligare information om transaktionen vänligen kontakta:

Global Coordinator and Dealer Manager:
Nordea Bank Abp

Ny hybridtransaktion:
dcmsweden@nordea.com
+46 8 407 90 75

Återköp:
NordeaLiabilityManagement@nordea.com[SE1]
+45 6136 0379

 

Joint Bookrunner
Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial
dcm_sweden@danskebank.se
+46 8 568 80555

Swedavia:
Kristina Ferenius, CFO
kristina.ferenius@swedavia.se
010-109 00 00

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lag om värdepappersmarknad (2007:528). Informationen lämnades, genom Swedavias kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 November 2023, 12:45 CET.


För mer information kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, på telefon +46 (0)10-109 01 00 alternativt press@swedavia.se

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla  10 flygplatser över hela Sverige. Vår roll är att skapa den uppkoppling som Sverige behöver för att underlätta resor, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden i Swedavias verksamhet. Swedavia är världsledande inom utveckling av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 har Swedavias egen flygplatsverksamhet varit fossilfri på samtliga tio flygplatser. Koncernens omsättning 2022 var cirka 4,8 miljarder kronor och hade cirka 2 400 anställda.