Gå till innehåll

Swedavia-projekt på IVA:s 100-lista över svenska innovationer med stor potential

2023-05-24, kl. 07:00

Projektet SVART IRIS, lett av Swedavia och finansierat av Trafikverket, har utsetts till ett av Sveriges främsta innovationsprojekt av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Projektet ska förenkla utvecklingsarbetet mot effektivare flygningar till och från flygplatser, så kallade kurvade flygningar, vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan.

Projektet SVART IRIS om effektivare flygledning utses till ett av de främsta forskningsprojekten på temat ”Teknik i mänsklighetens tjänst” 2023 av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Projekten på den årliga listan har valts ut för deras potential att skapa nytta genom kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Projektet, som finansieras av Trafikverket, leds av Swedavia med LFV, Novair och GEISTT som projektdeltagare. Projektet ska förenkla utvecklingsarbetet mot effektivare flygningar till och från flygplatser, vilket bidrar till en minskad klimatpåverkan från flyget och en effektivare användning av luftrum.

- Det är mycket glädjande att detta viktiga utvecklingsprojekt tas med på IVA:s 100-lista bland de främsta forskningsprojekten och det är en välkommen bekräftelse på att nyttan av att accelerera framdrift inom effektiv och mer miljövänlig luftfart ses som högt prioriterat även av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin. Innovativa lösningar, bland annat inom luftrummet, är en viktig del av Swedavias strategi för att driva framtidens flygplatser, säger Fredrik Jaresved, direktör för strategiska initiativ och innovation på Swedavia.

För att påskynda utvecklingen startades år 2022 projektet SVART IRIS (Simuleringsbaserad VärderingsAnsats och Rekommendationer Teknikval för IRIS). I projektgruppen ingår forskare, flygledare och piloter som var och en har mer än tjugo års erfarenhet av tillämpad forskning och innovation inom flygområdet.

- Effektivare och mer miljövänliga inflygningar till flygplatser är en viktig del i arbetet för att nå flygets mål kring lägre klimatpåverkan. Svenska aktörer i flygbranschen måste göra många tidiga bedömningar av olika tänkbara lösningar inom flygledningsområdet de kommande åren och projektet SVART IRIS skapar metodik och verktyg för detta, fortsätter Fredrik Jaresved.

Swedavia arbetar sedan flera år tillbaka inom flera områden för ett mer effektivt luftrum och att minska flygets klimatpåverkan, både nationellt och internationellt. Inom ramen för detta är ett viktigt område forskningen kring kurvade flygningar, även kallat icke-raka inflygningar, i det så kallade IRIS-programmet (Icke Raka Inflygningar till Swedavias flygplatser).

- Kurvade flygningar ger möjlighet att skapa kortare och mer effektiva flygvägar vilket sparar bränsle och utsläpp till luft samtidigt det är möjligt att undvika att överflyga bullerkänsliga områden relativt nära flygplatsen säger Anette Näs som leder IRIS-programmet och är specialist inom flygoperativa system på Swedavia.

Projektet SVART IRIS

Projektets mål är att utveckla metoder för att med hjälp av simulering och strukturerad analys stödja konceptutvecklingen av beslutsstödsystem för användning i tidiga faser av systemutveckling, när de behövs som mest. Metodutvecklingen drivs genom fyra fallstudier stödda av anpassad simuleringsförmåga, en så kallad targeted fidelity-ansats, som är en metod för att kostnadseffektivt kunna stödja konceptutveckling i tidiga faser.