Gå till innehåll

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning 2022

2023-03-30, kl. 14:00

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webb. 2022 präglades av en mycket stark återhämtning på flygmarknaden, trots ekonomisk och säkerhetspolitisk oro runt om i världen. Resandet vid Swedavias flygplatser ökade och svensk tillgänglighet förbättrades avsevärt när allt fler nya linjer etablerades. Viktiga kliv togs också för att accelerera flygplatsernas och flygbranschens nödvändiga klimatomställning.

Under 2022 ökade flygresandet inom, till och från Sverige kraftigt efter de föregående pandemiåren. För Swedavia kom året att i hög utsträckning handla om att möta den ökande efterfrågan och skala upp en verksamhet som under flera år varit mycket kraftigt påverkad av covid-19-pandemin.

"Vi är stolta över att vi fortsatt utveckla våra flygplatser trots de svårigheter som pandemin inneburit. Tidigt under pandemin pausades vissa kapacitetshöjande projekt som exempelvis en ny pir på Stockholm Arlanda Airport. Vi beslutade dock att fullfölja pågående effektivitetshöjande åtgärder som ombyggnationen av Terminal 5. Under 2022 har detta arbete fortsatt med full kraft och såväl en ny säkerhetskontroll som den första etappen av en ny marknadsplats kommer att stå klara under 2023," skriver Swedavias vd och koncernchef Jonas Abrahamsson i sitt vd-ord.

Klimatomställningen fortsätter

- Flygets klimatomställning är nödvändig för att människor även i framtiden mötas trots långa avstånd på ett så effektivt sätt som möjligt. För Swedavia har detta arbete högsta prioritet och under 2022 tog vi viktiga kliv framåt, bland annat genom aktiviteter för att stimulera efterfrågan på bioflygbränsle och möjliggöra laddning av elflygplan på flera av våra flygplatser. Men vi och branschen ska inte nöja oss där utan detta arbete behöver accelerera ytterligare framöver, säger Jonas Abrahamsson.

Några av de viktiga klimatåtgärder som genomfördes under 2022 innefattade:

  • Vid Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport minskade de fossila koldioxidutsläppen från landande flygtrafik med sammanlagt cirka 175 ton genom att så kallade kurvade inflygningar användes vid 967 tillfällen. Swedavia fick tillstånd att genomföra dessa så sent som 2021.
  • Swedavia genomförde sin årliga upphandling av bioflygbränsle i syfte att främja ett hållbart tjänsteresande. Genom upphandlingen tankades närmare 170 ton fossilfritt biobränsle 2022, varav huvuddelen till Swedavia och resten till andra deltagande organisationer. Bränslet motsvarar drygt 3 000 passagerarflygresor tur och retur mellan Stockholm och Berlin och en uppskattad utsläppsreduktion på drygt 500 ton koldioxid jämfört med vanligt flygbränsle.
  • Swedavias incitamentsprogram för bioflygbränsle var fulltecknat för 2022. Programmet, till ett värde av 20 miljoner kronor, innebär att flygbolagskunder kan ansöka om bidrag för frivillig tankning av biobränsle. För 2023 dubblar Swedavia programmets värde till 40 miljoner kronor.
  • Swedavia införde vid årsskiftet 2021/2022 klimatdifferentierade start- och landningsavgifter där förnybart flygbränsle är med i modellen på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Det innebär att de flygbolag som använder de mest klimateffektiva flygplanen och hållbart flygbränsle premieras på bekostnad av de som använder flygplan med sämre klimatprestanda. Avgiften ska fungera som en katalysator för att bidra till att minska branschens klimatpåverkan.
  • Sex av Swedavias flygplatser certifierades på högsta nivån inom Airport Carbon Accreditation (ACA), som är ett ramverk för att utvärdera flygplatsers klimatarbete.

Swedavias års- och hållbarhetsredovisning finns att läsa och ladda ned i sin helhet på bolagets webb: Finansiell information | Om Swedavia

Den engelska versionen av års- och hållbarhetsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Swedavias webb i slutet av april.

Redovisningen är en samtryckt års- och hållbarhetsredovisning i enlighet med vedertagna regelverk och standarder. Hållbarhetsredovisningen genomförs i enlighet med riktlinjerna Global Reporting Initiatives Standards.

Denna information är sådan som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 14.00 CEST.

För mer information, kontakta Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har närmare 2 400 medarbetare.