Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport för det tredje kvartalet: Fortsatt återhämtning för resandet, ny kommersiell strategi och ökade kommersiella intäkter ger positivt resultat

2023-10-30, kl. 15:00

Swedavia redovisar ett förbättrat rörelseresultat för det tredje kvartalet jämfört med motsvarande period 2022. Detta tack vare en fortsatt återhämtning på flygmarknaden, trots osäkerhet i omvärlden och en svagare ekonomi. Rörelseresultatet uppgick till 157 miljoner kronor, vilket är en ökning med 110 procent. Nettoomsättningen uppgick till 1 613 miljoner kronor vilket är en förbättring med 23 procent jämfört med föregående år. Återhämtningen för resandet fortsatte under kvartalet, men mattades av något i slutet av perioden.

Under kvartalet reste drygt 9 miljoner passagerare till eller från Swedavias flygplatser, en ökning med 9 procent jämfört med föregående år. Under perioden januari - september har närmare 25 miljoner passagerare rest från Swedavias flygplatser, vilket är en ökning med 22 procent jämfört med 2022.

- Vi redovisar ett förbättrat rörelseresultat såväl för kvartalet som för niomånadersperioden drivet av ett ökat resande. Samtidigt ser vi att satsningar på infrastruktur och smidigare flöden på våra flygplatser, i kombination med mer gynnsamma koncessionsavtal och ett förbättrat kommersiellt utbud också har bidragit till resultatet. Återhämtningen i flygresandet efter pandemin fortsatte under kvartalet, men takten mattades av i slutet av kvartalet, sägerJonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavias nettoomsättning för perioden januari-september ökade 27 procent jämfört med föregående år och uppgick till 4 442 miljoner kronor (3 496). Rörelseresultat för årets första nio månader exklusive omstrukturering, realisationsvinst, nedskrivningar och utrangeringar var positivt och uppgick till 61 miljoner kronor (-221), vilket var 282 miljoner SEK högre jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för juli-september uppgick till 1 613 miljoner kronor (1 311). Rörelseresultatet för perioden juli-september var positivt och uppgick till 157 miljoner kronor (75). Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden januari-september förbättrades och uppgick till 479 miljoner kronor (306).  

Under kvartalet ökade Swedavias intäkter från Commercial Services med 21 procent jämfört med föregående år, till 600 miljoner SEK. Intäkterna ökade mer än uppgången i passagerarvolym vilket främst berodde på ökade kommersiella intäkter per passagerare

- Vi fortsätter implementeringen av vår nya kommersiella strategi som fokuserar på ett brett och prisvärt utbud av mat, dryck och shopping i en miljö som inspirerar inför resan. Under det tredje kvartalet invigdes första etappen av nya Marknadsplatsen på Stockholm Arlanda Airport och tillsammans med den nya säkerhetskontrollen i Terminal 5 bidrar detta till att skapa en bättre resenärsupplevelse än någonsin tidigare på Sveriges största flygplats, säger Jonas Abrahamsson.

Utbudet både i form av destinationer och avgångar har stegvis ökat under perioden januari-september jämfört med samma period 2022, framförallt på Stockholm Arlanda Airport. Sammantaget är utbudet fortsatt på lägre nivåer än 2019. Detta gäller särskilt interkontinentala direktlinjer.

- För att kunna bygga vidare på den återhämtning vi sett på våra flygplatser under de senaste åren är det viktigt att vi framöver gör allt för att fortsätta stärka Swedavias konkurrenskraft och attrahera de flyglinjer som behövs. Våra kommersiella satsningar bidrar till lägre flygplatsavgifter, vilket stärker vår konkurrenskraft. Det är i detta perspektiv också angeläget att se över ett nationellt styrmedel som den svenska flygskatten, som är direkt konkurrenshämmande, sägerJonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information: www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30oktober 2023, 15:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.  

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.