Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport för januari-mars 2023: Fortsatt återhämtning av flygresandet bidrar till ökad omsättning och förbättrat resultat

2023-04-28, kl. 12:00

Årets första kvartal präglas av flygets fortsatta återhämtning med 66 procent fler resenärer vid Swedavias flygplatser jämfört med första kvartalet föregående år. Den positiva utvecklingen för resandet och därmed ökade kommersiella intäkter bidrar till en ökad omsättning och ett sammantaget förbättrat resultat. Swedavias verksamhet är dock fortsatt påverkad av att vara i en återhämtningsfas efter flera år av pandemi och periodens resultat uppgår till -199 miljoner kronor. Swedavia fortsätter tillsammans med flygplatsernas samarbetspartners nu förberedelserna inför en reseintensiv sommar.

Under årets första kvartal hade Swedavias flygplatser 6,7 miljoner resenärer, en ökning med 66 procent jämfört med samma period 2022. Utvecklingen påverkades främst av ett ökat utrikesresande på Stockholm Arlanda Airport och flygbolagens fortsatta satsningar på den svenska marknaden. Med drygt 300 destinationer till sommaren är nu destinationsutbudet vid Swedavias flygplatser till största delen tillbaka jämfört med före pandemin.

- Det är givetvis glädjande att vi med fler resenärer och en ökad kommersiell aktivitet på flygplatserna ökar omsättningen och förbättrar kassaflödet. Antalet resenärer som kan bidra till att  täcka verksamhetens fasta kostnader är dock fortfarande drygt 24 procent färre än innan pandemin, samtidigt som anpassningen av verksamheten till de kraftigt växande resenärsvolymerna i sig driver 
ökade kostnader. Det första kvartalet är också Swedavias säsongsmässigt svagaste vad gäller omsättning och resultat, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavias nettoomsättning för det första kvartalet uppgick till 1 289 miljoner kronor (882), en ökning med 407 miljoner kronor motsvarande 46 procent jämfört med 2022. Rörelseresultatet uppgick till -215 miljoner kronor (-325), medan resultatet för perioden uppgick till -199 miljoner kronor. Kassaflödet från den löpande verksamheten upp­gick till -19 miljoner kronor (-169), en förbättring om 150 miljoner kronor jämfört med motsvarande period föregående år.

Swedavia fortsätter nu förberedelserna inför sommaren tillsammans med flygplatsernas samarbetspartners. Trots ett osäkert omvärldsläge tyder flygbolagens bokningsläge och andra indikatorer på en reseintensiv högsäsong under sommaren.

- Vi och våra partners gör vårt yttersta för att resenärernas upplevelse ska bli så bra som möjligt. Vi har bland annat genomfört stora rekryteringsinsatser på Arlanda och optimerat flygplatsernas terminaler och flöden. Många aktörer behöver dock samverka för att leverera en smidig resenärsupplevelse och på europeisk nivå möter branschen ett antal utmaningar som riskerar att påverka flygets effektivitet. Det handlar om möjliga strejker och protestaktioner, om flyg- och marktjänstbolagens kapacitetssituation och om trängsel i luftrummet. Även utan de utmaningar som branschen står inför runt om i Europa, så kan det vid vissa tidpunkter uppstå längre väntetider i alla delmoment på flygplatsen under det som är årets mest reseintensiva period, säger Jonas Abrahamsson.

På Arlanda kommer under sommaren den nya toppmoderna säkerhetskontrollen i Terminal 5 att driftsättas successivt i en utbyggd del av terminalen. Efter sommaren planeras även för öppningen av den första etappen av flygplatsens nya 11 000 kvadratmeter stora marknadsplats, med ett väsentligt utökat kommersiellt utbud.

- Vi är övertygade om att utvecklingen kommer att upplevas som ett stort lyft av våra resenärer, som samtidigt fortsatt kommer att möta viss påverkan från ombyggnationerna och ett periodvis lite smalare utbud innan allt kommit på plats, säger Jonas Abrahamsson.

 NYCKELTAL

MSEK, om ej annat anges 2023
Jan-Mar
2022
Jan-Mar
     2022
Jan-Dec
Nettoomsättning 1 289 882 4 846
Rörelseresultat -215 -325 -783
Periodens resultat -199 -265 -709
Kassaflöde från löpande verksamhet -19 -169 541
Medelantal anställda 2 430 2 228 2 364
Antal passagerare, miljoner 6,7 4,0 27,6


Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information: www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den28 april 2023, 12:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.  

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Sedan 2020 är Swedavias egen flygplatsverksamhet fossilfri vid samtliga tio flygplatser. Koncernen omsatte under 2022 cirka 4,8 miljarder kronor och har cirka 2 400 medarbetare.