Gå till innehåll

Swedavias bokslutskommuniké för 2023: Ökat resande, stärkt linje- och destinationsutbud och kommersiella satsningar bidrar till ett förbättrat resultat och nöjdare resenärer

2024-02-15, kl. 16:00

Ett ökat flygresande, ett stärkt linje- och destinationsutbud och ökade kommersiella intäkter bidrog till ett förbättrat resultat och nöjdare resenärer. Nettoomsättningen ökade med drygt 1 miljard kronor till närmare 6 miljarder kronor jämfört med 2022. Rörelseresultatet utvecklas positivt, men kostnaderna ökade på grund av såväl den högre passagerarvolymen som inflationen.  Rörelseresultatet uppgick till -318 miljoner kronor för helåret jämfört med -783 miljoner 2022.

- Fler resenärer ledde till att nettoomsättningen ökade med 1,1 miljard kronor jämfört med föregående år. Även de kommersiella intäkterna per passagerare fortsatte att öka som en följd av vår uppdaterade kommersiella strategi med bland annat den nya marknadsplatsen på Arlanda. I takt med att resenärerna blev fler ökade också kostnaderna, som också påverkats uppåt av inflationstakten. Bolagets rörelseresultat fortsätter att utvecklas positivt och kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt under årets tre sista kvartal. I takt med att resandet ökar fortsätter vi arbetet för att åter nå hållbar lönsamhet, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef. 

Under helåret 2023 reste drygt 32 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser, vilket är en ökning med 17 procent jämfört med 2022 och motsvarar cirka 80 procent av nivåerna före pandemin. Utrikesresandet ökade med 19 procent till nära 24 miljoner resenärer medan inrikesresandet ökade med 10 procent.  

Under året tillkom närmare 40 nya flyglinjer och nio nya destinationer vid Swedavias flygplatser. De flygbolag som stod för flest nya linjer var SAS, Ryanair och Eurowings. Andra större öppningar under året var exempelvis United Airlines som återkom med en linje mellan New York och Stockholm Arlanda Airport, Wizz Air som valde att etablera sig på Arlanda under hösten samt Royal Jordanian Airlines etablering på Arlanda.

Swedavias nettoomsättning för helåret uppgick till 5 931 miljoner kronor (4 846) vilket är en ökning med 1,1 miljarder kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -318 miljoner kronor (-783) vilket är en resultatförbättring med 465 miljoner kronor. Fjolårets rörelseresultat påverkas av en reservering avseende återbetalning av omställningsstöd som gjordes 2022. Kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt och uppgick till 766 miljoner kronor (541), en förbättring på 225 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -266 miljoner kronor (-600).  

Under 2023 fortsatte implementeringen av Swedavias nya kommersiella strategi med ett ökat fokus på ett brett, varierat och prisvärt kommersiellt utbud. Under året invigdes den första etappen av den nya Marknadsplatsen på Arlanda och utbudet på Göteborg Landvetter Airport, Malmö Airport och Luleå Airport stärktes. Den nya toppmoderna säkerhetskontrollen på Arlanda togs även i drift vilket har bidragit till markant kortare väntetid och nöjdare resenärer. Under december månad var den genomsnittliga tiden för att passera genom säkerhetskontrollen cirka två minuter. 

- I takt med att resandet ökar ser vi hur våra satsningar på ett utökat kommersiellt utbud och en stark operativ leverans bidrar till ett stärkt resultat och nöjdare resenärer. Vi fortsätter driva utvecklingen av våra flygplatser, men för att säkerställa konkurrenskraften krävs även insatser på nationell nivå. Det är hög tid att se över ett nationellt styrmedel som flygskatten, som är direkt konkurrenshämmande och hämmar flygets nödvändiga klimatomställning. Flygskatten begränsar bland annat möjligheterna att attrahera de interkontinentala direktlinjer som är nödvändiga för Sveriges tillgänglighet, säger Jonas Abrahamsson.    

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024, kl.16:00 CET.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information: www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se