Gå till innehåll

Swedavias delårsrapport för Q1 2024: Fler resenärer, stärkt kommersiellt utbud och förbättrat linje- och destinationsutbud ledde till ökad nettoomsättning, förbättrat EBITDA och stärkt kassaflöde

2024-04-29, kl. 13:19

Nettoomsättningen för perioden ökade med 154 MSEK och uppgick till 1 443 MSEK. Ett ökat antal resenärer och avgiftsjusteringar har bidragit till ökningen. Kassaflödet för perioden var positivt och uppgick till 57 MSEK, en ökning med 76 MSEK jämfört med föregående år. Swedavia redovisar en EBITDA på 175 MSEK för kvartalet vilket är en ökning med 55 MSEK jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -217 MSEK, vilket är i nivå med föregående års rörelseresultat. Under perioden har förberedelser för ökad dimensionering av den operativa verksamheten skett vilket påverkade rörelseresultatet. Under kvartalet fortsatte satsningarna på det kommersiella utbudet med förbättringar av utbudet på bland annat Göteborg Landvetter Airport och fortsatt utveckling av Marknadsplatsen på Stockholm Arlanda Airport

Under kvartalet reste 6,7 miljoner människor till eller från Swedavias flygplatser, en ökning med en procent jämfört med föregående år. Ökningen drevs av ett fortsatt ökat utrikesresande där antalet resenärer ökade med 4,9 procent medan inrikesresandet för kvartalet minskade.

- Vi summerar ett kvartal med ett förbättrat EBITDA och ett stärkt kassaflöde jämfört med föregående år. Vi har under kvartalet också stärkt linje- och destinationsutbudet och förbättrat tillgängligheten till bland annat Nordamerika från Arlanda. Under sommarsäsongen kommer våra resenärer kunna välja på närmare 30 avgångar i veckan till flera nordamerikanska destinationer från Arlanda, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Nettoomsättningen uppgick till 1 443 MSEK (1 289) vilket var en ökning med 12 procent jämfört med föregående år. Kassaflödet för den löpande verksamheten för kvartalet var positivt och uppgick till 57 MSEK (-19), en förbättring om 76 MSEK jämfört med föregående år. EBITDA för perioden uppgick till 175 MSEK, en ökning med 55 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till -217 MSEK (-215). Som ett led i förberedelserna inför ett ökad resande i sommar ökades dimensioneringen av den operativa verksamheten vilket ökade driftkostnaderna under kvartalet.

Under kvartalet fortsatte implementeringen av Swedavias kommersiella strategi med fokus på ett brett och varierat utbud av mat, dryck och shopping. På Landvetter invigdes ett nytt utbud av restauranger, kaféer och butiker. Det kommersiella utbudet har även stärkts på Malmö Airport och Luleå Airport. På Arlanda fortsätter den nya Marknadsplatsen att växa och utvecklas. Utbudet har under våren kompletterats med nya restauranger och med ett antal nya butiker och kaféer. Fler öppningar är att vänta under 2024 i takt med att Marknadsplatsen fortsätter växa.  

- De kommersiella intäkterna bidrar till vår förmåga att hålla konkurrenskraftiga flygplatsavgifter och möjliggör fortsatt utveckling av flygplatsernas infrastruktur. Men det är förstås främst glädjande att satsningarna mottas väl av våra kunder, säger Jonas Abrahamsson.
 

Nyckeltal 2024 2023 2023
MSEK, om ej annat anges jan-mar jan-mar jan-dec
Nettoomsättning 1 443 1 289 5 931
Rörelseresultat -217 -215 -318
Periodens resultat -215 -199 -353
Kassaflöde från den löpande verksamheten 57 -19 766
Medelantal anställda 2 703 2 430 2 603
Antal passagerare, miljoner 6,7 6,7 32,1


Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information: www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2024, 13:00 CEST.

För mer information, kontakta Ellen Laurin, tf presschef på Swedavia eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.