Gå till innehåll

Upphandla biobränsle

Att resa med flyg är för många människor och organisationer en förutsättning för att få livet eller verksamheten att gå ihop. God flygtillgänglighet till alla delar av landet och till övriga världen är en nödvändigt för ett konkurrenskraftigt Sverige. Men framtidens resor behöver, oavsett transportslag, vara fossilfria. För flyget är en storskalig övergång till fossilfria flygbränslen en nyckel.

Dekorbild för biobränsle

Upphandling av förnybart flygbränsle

Nu pågår gemensamma upphandlingen för 2023, hör av er till Lilit Afram (projektledare) för mer information.

Vad är förnybart flygbränsle?

Förnybart flygbränsle kan tillverkas av skogsavfall, använd frityrolja, hushållsavfall, slakteriavfall, alger med mera, beroende på var bränslet ska produceras. Kravet är att råvarorna inte konkurrerar med matproduktion eller är skadliga för miljön. Förnybart flygbränsle uppfyller alla krav som ställs på flygbränsle. Ett hinder idag är att det saknas en väl fungerade marknad.

Vi är starkare tillsammans

Det offentliga Sverige har genom sina upphandlingar kraft att driva fram positiva förändringar. Under 2023 kommer Swedavia att genomföra en upphandling av avtal för leverans och tankning av bioflygbränsle 2023, gemensamt med flera andra aktörer. Swedavia tar ansvar för och genomför upphandlingen av avtal i vilket deltagande aktörer görs avropsberättigade. Swedavias åtagande omfattar en volym motsvarande alla våra tjänsteresor. Deltagande aktörer i den gemensamma upphandlingen väljer själva sin ambitionsnivå.

Verifikat av inköpt bränsle

Avtalad leverantör kommer att förse varje enskild avropsberättigad organisation med dokumentation som styrker tankad mängd förnybart och den utsläppsminskning bränslet ger vid förbränning. Den avropande organisationen kan därmed styrka dessa uppgifter med skriftliga verifikat och använda uppgifterna i sina egna beräkningar, redovisningar och i den egna kommunikationen.

Stort kommunikativt värde

Swedavias tidigare leveranser har fått stor uppmärksamhet eftersom förnybart bränsle är en så viktig förutsättning för flygets klimatomställning. Ambitionen är att genomföra en ny upphandling varje år, för att fler ska kunna ansluta sig och volymerna av förnybart bränsle som tankas ska öka. På så vis visar vi också omvärlden att en klimatomställning för flyget är möjlig redan i närtid. Tillsammans kan vi bidra till ett fossilfritt och långsiktigt hållbart flyg.

Kontakt

Lilit Afram, Projektledare
lilit.afram@swedavia.se

Marianne Gustavsson, Inköp 
marianne.gustavsson@swedavia.se