Gå till innehåll

Stockholm Arlanda Airport ansöker om nytt miljötillstånd

2011-05-02, kl. 17:07

Swedavia AB lämnar idag in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport. Det nuvarande tillståndet är en blandning av otidsenliga regler och villkor som i värsta fall kan halvera möjligheterna för flygresor inom några år. På sikt utgör därför detta ett hot mot hela Sveriges tillgänglighet. Den nya ansökan baseras på gällande förutsättningar och miljölagstiftning.

I den ansökan som idag lämnas in vill Swedavia att verksamheten ska regleras enligt nu gällande lagstiftning, och inte enligt den blandning av äldre regler och villkor som idag är fallet. Ett nytt tillstånd är en förutsättning för att tillgängligheten till och från hela Sverige ska kunna bibehållas och utvecklas. Ansökan är därmed avgörande för hela Sveriges möjligheter att utveckla näringsliv samt utbyta kulturella erfarenheter.

 – Det nuvarande tillståndet innebär att vi inom några år kan tvingas att kraftfullt begränsa tillgängligheten i, till och från Sverige. Detta innebär att Sveriges konkurrenskraft försämras och att möjligheterna att utveckla såväl regionalt som nationellt näringsliv påverkas negativt, säger Swedavias koncernchef Torborg Chetkovich.

 Framförallt är det två villkor i det nuvarande tillståndet som begränsar tillgängligheten och försämrar möjligheterna för såväl turism som näringsliv i hela landet. Dessa villkor är förbud mot raka inflygningar till landningsbana 3 från och med år 2018 samt det utsläppstak där alla transporter till och från flygplatsen ingår. Konsekvenserna av villkoren är att flygplatsen kan tvingas halvera kapaciteten 2018.

 – Stockholm Arlanda Airport är navet för flyget i Sverige. De unika villkor vi nu verkar under är både samhällsekonomiskt okloka och ur ett miljöperspektiv kontraproduktiva. Det förslag till tillstånd vi förespråkar innebär såväl miljömässiga som samhällsekonomiska vinster, säger Arlandas flygplatschef Kerstin Lindberg Göransson.

 Stockholm Arlanda Airport är en av de flygplatser som kommit längst i arbetet med att minska sin miljöpåverkan och ses idag som ett internationellt föredöme för sitt miljöarbete. Sedan 1990 har flygplatsen genomfört åtgärder som minskat utsläpp av koldioxid från den egna verksamheten med 70 procent. Som följd blev flygplatsen den första att certifieras i högsta nivån i ett europeiskt program som graderar flygplatsverksamheters klimatarbete. Därutöver har Stockholm Arlanda vid ett flertal tillfällen erhållit priser för ett framgångsrikt energi- och klimatarbete.

Själva ansökan samt en sammanfattning finns tillgänglig både på www.swedavia.se och via www.arlanda.se. Det är Swedavias bedömning att processen fram till ett nytt tillstånd tar minst fem år, och under tiden gäller nuvarande tillstånd med dess begränsningar.