VD Jonas Abrahamsson har ordet

"Människans fria rörlighet och möjlighet att möta andra människor, religioner och kulturer har länge varit en naturlig och grundläggande del av den globaliserade värld vi lever i.

När covid-19-pandemin drabbade världen tvingades vi till inskränkningar i något som är fundamentalt mänskligt. Att resa och att mötas".

 

Läs hela ordet

 

 

 

 

 

 

Intervju med styrelseordförande Åke Svensson

"Världen har gått igenom ännu ett pandemiår. Hur har Swedavia hanterat det och vad tror du blir särskilt viktigt under 2022?"

 

Läs intervjun

 

Året i siffror

Antal resenärer: 11,9 miljoner resenärer, en ökning med 16 procent jämfört med 2020.

Nettoomsättning: 2717 miljoner kronor, en ökning med 223 miljoner kronor jämfört med 2020.

Rörelseresultat: -1 385 miljoner, en ökning med 208 miljoner jämfört med 2020.

Kassaflöde från löpande verksamhet: –293 miljoner kronor. Under andra halvåret var kassaflödet positivt och uppgick till 335 miljoner kronor.

 

Läs mer

Förberedelser för återstart

Året inleddes med förberedelser för återstart trots stor osäkerhet kring pandemins riktning. Under året fick Swedavia hantera stora variationer samt återanställa medarbetare för att möta trafikuppgången.

I januari startade vaccineringen mot covid-19 i Sverige och i juni lyfte UD sin avrådan från resor till en rad länder inom Europa. EU:s covidbevis lanserades i början av juli och blev startskottet för en återstart.

 

Smittsäkert flyg

Medier rapporterade att flygbolag och flygplan har så pass många lager av förebyggande skydd att det är lägre risk att bli smittad ombord än vid ett besök i en affär eller restaurang.

 

 

_M3A1688.tif
_M3A1928.tif

Folkhälsomyndigheten uttalade sig och bekräftade att det är en liten risk att smittas av covid-19 på flyget. Det är snarare till, från och på flygplatsen som smittspridning sker.

 

Resandet ökade sakta

Pandemisituationen förbättrades successivt på global nivå och i slutet av september hävde UD den pandemirelaterade avrådan för resor till övriga länder. Mot slutet av året tilltog smittspridningen kraftigt genom den nya omikronvarianten. Sveriges vaccinationsgrad var hög och det blev betydligt lättare att resa för den som var dubbelvaccinerad.

 

Läs mer

Orlando_Bostrom_1168.tif

Övergripande mål

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av svenska transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

Förutom tre ekonomiska mål som är beslutade av svenska staten har Swedavia har fyra funktionsmål som handlar om hur tillgängligheten ska utvecklas för medborgare och näringsliv.

Två hänsynsmål beskriver hur transportsystemet ska utvecklas med avseende på trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Dessutom har Swedavia fyra strategiska mål för hållbart värdeskapande.

 

Läs mer

 

Marknad och trender

Omvärlden präglas av stor osäkerhet och hög förändringstakt. Covid-19-pandemin kastade världen in i en djup kris, samtidigt som den globala uppvärmningen gör sig påmind genom allt extremare väderfenomen. Detta skapar stora osäkerheter, men förstärker också trender inom många områden. Det handlar inte minst om behov av en mer hållbar utveckling och en påskyndad digitalisering.

 

Läs mer

Orlando_Bostrom_0155.tif

Ny verksamhetsstruktur

Under året genomfördes ett intensivt och omfattande arbete för att strukturera och organisera Swedavia på ett sätt som gör bolaget fortsatt konkurrenskraftigt på en flygmarknad som på kort tid förändrats i grunden.

Sedan 1 november består Swedavia av två grupperingar av flygplatser snarare än tio flygplatser. Den nya verksamhetsstrukturen ska skapa förutsättningar för ett antal viktiga framgångsfaktorer och ytterst Swedavias position och målbild.

Strukturen tydliggör roller, ansvar och beslutsvägar och bygger på en tydlig process- och kundorientering. Swedavias fyra internationella flygplatser organiseras i en gemensam flygplatsorganisation, International Airports.

 

 

 

 

Orlando_Bostrom_0998_web
M3A1423-2_webb

International Airports

Swedavias fyra internationella flygplatser organiseras i en gemensam flygplatsorganisation, International Airports. Flygplatserna är Stockholm Arlanda Airport, Bromma Stockholm Airport, Göteborg Landvetter Airport och Malmö Airport.

Regional Airports

Swedavias övriga flygplatser; Kiruna Airport, Luleå Airport, Umeå Airport, Åre Östersund Airport, Visby Airport och Ronneby Airport bildar Regional Airports och struktureras i första hand utifrån lokala och regionala förutsättningar.

 

Läs mer

Snabbfakta 2021

laddstolpe_elflyg_webb

Klimat och miljö

Flyget är en förutsättning för både svensk och global utveckling och välfärd. För näringslivet och besöksnäringen är tillgången till snabba och effektiva flygtransporter avgörande för att kunna utvecklas i en alltmer globaliserad och konkurrenspräglad ekonomi. Branschen står samtidigt inför stora utmaningar vad gäller klimat- och miljöpåverkan.

Swedavia tagit flera initiativ för att möjliggöra och driva på utvecklingen av hållbara flygtransporter och flygplatser, bland annat genom att medverka i olika samarbeten och projekt som förbereder flygbranschen för eldrivna flygplan.

 

Läs mer

 

 

Utsläppen ska fortsätta minska

När FN släppte den senaste IPCC-rapporten i augusti 2021 var budskapet tydligt – läget för klimatet är allvarligt och det är människan som är ansvarig. Swedavia har långsiktigt och konsekvent arbetat för att eliminera fossila drivmedel och fossil energi i den egna verksamheten. När Swedavia nu nått målet om noll fossila koldioxidutsläpp i den egna flygplatsverksamheten fortsätter bolaget att minska andra utsläppskällor i värdekedjan.

Flyget står för två procent av de globala koldioxidutsläppen. Enligt Naturvårdsverkets statistik stod flyget för cirka 2,5 procent av koldioxidutsläppen i Sverige under 2020. Utsläppen per passagerarkilometer har ändå minskat kraftigt de senaste åren och nya flygplan som tas i drift förbrukar 20 procent mindre bränsle.

 

Läs mer

ets20250_AHR_2021

Ledare och medarbetare

Smittskydd och trygghet på arbetsplatsen var fortsatt högt prioriterat. Korttidspermitteringarna upphörde men administrativ personal uppmanades att fortsätta arbeta på distans när möjligt. En pilot av Swedavias ledarutvecklingsprogram lanserades liksom ett internt dialogverktyg.

 

Läs mer

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsarbetet är en integrerad del av Swedavias verksamhet och består av bland annat luftfartsskydd och flygsäkerhet. Återhämtningen från pandemin innebär en rad nya krav för att skapa ett säkert resande. Under året har en ny standard för röntgen av incheckat bagage inletts för att möta högre krav.

 

Läs mer

Ekonomisk utveckling

För att möta den kraftiga nedgången i volym till följd av pandemin fortsatte det intensiva arbetet under året med att förbättra kassaflödet genom att sänka kostnader, prioritera i investeringsportföljen och skapa förutsättningar för en ny marknad.Läs mer

Fastighetsverksamhet

Affärsområdet Real Estate äger, utvecklar och förvaltar exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser. Under året invigdes och avyttrades det nybyggda hotellet Scandic Landvetter.

 

Läs mer

Risker och riskhantering

Swedavia identifierar, analyserar, hanterar och följer upp risker utifrån hållbarhetsperspektiven kund, miljö, ekonomi och social utveckling. Tabellen visar hur de riskerna hanteras.Läs mer

Ramverk för hållbarhetsarbetet

Swedavias styrelse och koncernledning är ytterst ansvariga för Swedavias hållbarhetsarbete. Av FN:s globala hållbarhetsmål har Swedavia valt ut
följande fyra, 9, 11, 12 och 13, som särskilt relevanta.

 

Läs mer

     Ladda ner hela års- och

hållbarhetsredovisningen 2021

   Ladda ner hela rapporten   

                   (PDF 7,82 MB)