Gå till innehåll


VD Jonas Abrahamsson har ordet

”Pulsen på en flygplats är fantastisk. Få platser andas en sådan förväntan och ingenstans känns hela världen så nära som just där. På Swedavias tio flygplatser samverkar hundratals aktörer och tiotusentals människor för att knyta samman Sverige, från norr till söder, men de förbinder också Sverige med resten av världen.

Flygbranschen är en bransch i ständig utveckling. Därför är en av våra viktigaste uppgifter att utveckla framtidens flygplatser. Flygplatser som är miljömässigt hållbara, anpassade till våra kunders behov och förväntningar och som samtidigt har tillräcklig kapacitet.”

 

 

 

Läs hela VD-ordet


Intervju med styrelseordförande Åke Svensson

”Nya framdrivningssystem som el och vätgas ställer nya krav på flygplatsernas infrastruktur och de kan också komma att ge små flygplatser en ny roll när till exempel små eldrivna passagerarflygplan, som lämpar sig för flyg på kortare sträckor, introduceras.”

Läs intervjun

Snabbfakta 2022

2364 medarbetare

27,6 millioner passagerare

68 flygbolag

500 flyglinjer

309 direktdestinationer

0.5 procent andel förnybart flygbränsle

Inrikesflygets andel av koldioxidutsläpp i Sverige (2021) 0.3 procent

Utrikesflygets andel av koldioxid i Sverige (2021) 2,2 procent

Återstarten

Efter två tuffa år för flygbranschen inleddes 2022 med en känsla av hoppfullhet. Trots politiska oroligheter i omvärlden och nya virusvarianten omikron ökade antalet resenärer kraftigt i Sverige, Europa och världen under första halvåret. Den ökade efterfrågan på resor medförde att flygbolagen successivt ökade utbudet genom fler destinationer och avgångar.

Trots att pandemin pågick globalt hela året behövdes inte samma nivå av reserestriktioner som under 2021. Samtidigt konstaterades det mot årets slut att andra omvärldsfaktorer sannolikt skulle komma att påverka flygmarknadens återhämtning på kort sikt. På lång sikt är det mycket som talar för en global ökning av flygresandet.

 

Läs mer

 

Pappa och tre barn står tillsammans runt en bagagevagn i en terminal.
Två män och två kvinnor sitter vid ett runt ett bord.

Proaktivt arbete med affärsetik

Ett etiskt och moraliskt ansvarstagande är en förutsättning för det hållbarhetsarbete som utgör grunden för Swedavias verksamhet. Ett aktivt och proaktivt arbete mot korruption och med mänskliga rättigheter är en viktig del i bolagets strategiska inriktning. I enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter har Swedavia kartlagt och identifierat de risker och den påverkan på mänskliga rättigheter som verksamheten har.

 

Läs mer

Man går genom entréhall framför panoramafönster.

Omvärld och trender

Pandemin har accelererat trender, världen har ett nytt säkerhetsklimat, ekonomin bromsar in och klimatkrisen leder till omvälvande förändringar. Dessutom sker en snabb digitalisering och ett alltmer centralt hållbarhetstänk med nya generationer som sätter sin prägel på resor, konsumtion och arbetsliv.


En fortsatt osäker och komplex värld skapar nya möjligheter. Swedavia har identifierat åtta trender som särskilt påverkar flygbranschen och verksamheten.

 

Läs mer

 

 

Övergripande mål

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. Swedavia ska även inom ramen för affärsmässighet aktivt medverka i utvecklingen av svenska transportsektorn och bidra till att de av riksdagen beslutade transportpolitiska målen uppnås.

 

Läs mer

Man håller mobil över självscannings-grind för boarding pass.
Ingång till Luleå Airport i skymningen, med snö på marken och en älg gjord av lampor på andra sidan gatan.

Regional Airports

Inrikestrafiken från Swedavias regionala flygplatser återhämtade sig starkt under året. Framför allt ökade trafiken till och från flygplatserna utefter Norrlandskusten, vilket i första hand härleddes till en snabb tillväxt tack vare nya långsiktiga industriella satsningar i kombination med brist på reella alternativa transportmöjligheter.

I samarbete med regionerna som Swedavia verkar i pågår flera utvecklingsprojekt för att hitta klimatsmarta alternativ till fossila flygbränslen. På bland annat Umeå Airport, Visby Airport och Åre Östersund Airport pågår projekt för att förbereda flygplatserna för framtidens elflyg. Det handlar främst om den laddinfrastruktur som kommer att bli nödvändig i och med elektrifieringen av flyget men även på flygplatsernas bilparkeringar.

 

Läs mer

 

International Airports

Under två månader i början av året ökade den totala resenärsvolymen lika mycket som under 20 år före pandemin. Under sommaren motsvarade antalet resenärer 75 procent av 2019 års volym. På hela året uppgick antalet resenärer till 70 procent av 2019 års volym.

Trots korrekta prognoser och förberedelser för återstart påverkades den operativa verksamheten på flygplatserna negativt, i synnerhet på Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Ledtiderna för rekryteringar var långa vilket orsakade bortfall och personalomsättningen i säkerhetskontrollen var högre än väntat.

 

Läs mer

Hörn av två resväskor med bagagetaggar framför ett flygplan som lastas.

Hållbarhet grunden för ny strategisk inriktning

Swedavia är i dag världsledande i utvecklingen av klimatsmarta flygplatser och det ska vara det även i framtiden. Bolaget driver på utvecklingen av framtidens hållbara flygtransporter där flyget ingår i ett transportsystem som genererar minsta möjliga påverkan på miljön och som gör det möjligt för människor att resa smidigt och effektivt till, från och inom hela Sverige. Anslutningarna till andra trafikslag ska förbättras – digitalt och fysiskt – för ännu smidigare och hållbarare resor. Det ska vara enkelt att boka och enkelt att resa från dörr till dörr.

 

Läs mer

 

 

Tre kvinnliga resenärer med kabinväskor står tillsammans och ler och pekar i en flygplatsterminal.
Snöröjning nattetid på Arlanda.

Konsekvent och långsiktigt miljöarbete ger resultat

Sedan bolaget bildades 2010 har bolaget verkat för att minska de fossila koldioxidutsläppen och annan negativ påverkan på miljön som följd av Swedavias flygplatsverksamhet. Swedavia har långsiktigt och konsekvent arbetat för att eliminera fossila drivmedel och fossil energi i den egna verksamheten. Sedan 2020 då Swedavia nådde målet om noll fossila koldioxidutsläpp i den egna flygplatsverksamheten fortsätter bolaget att bidra till minskandet av fossila drivmedel och fossil energi i hela värdekedjan. Från och med 2023 växlar bolaget upp och antar ett mål om att även uppnå fossilfri byggverksamhet 2035.

 

Läs mer

Året i siffror

Resenärsvolym: Under 2022 uppgick den till 70 procent av volymen i jämförelse med 2019, året före covid-19 pandemin.

Antal resenärer: 27,6 miljoner resenärer, en ökning med 132 procent jämfört med 2021.

Nettoomsättning: 4 846 miljoner kronor, en ökning med 2 128 miljoner kronor eller 78 procent jämfört med 2021.

Rörelseresultat: -783 miljoner kronor, en förbättring med 602 miljoner kronor jämfört med 2021.

Kassaflöde från löpande verksamhet: +541 miljoner kronor, en ökning med 834 MSEK jämfört med 2021.

 

Läs mer

Risker och utmaningar

För att Swedavia ska kunna uppnå sina mål är det viktigt med ett väl fungerande leverantörsled. Utmaningen under året har i första hand handlat om att hantera de råvarubrister och prisökningar som successivt skett de senaste åren samt baserat på sanktionslistor övervaka ägarstrukturerna i leverantörskedjan.

 

Läs mer

Hälsa och säkerhet

Säkerhetsarbetet är en integrerad del av Swedavias verksamhet och i fokus för ständig utveckling. I all verksamhet som Swedavia bedriver ska flygsäkerhet och medarbetarnas hälsa och säkerhet prioriteras högst.


 

Läs mer

Ledare och medarbetare

En sund, trygg och säker arbetsmiljö och respekt för mänskliga rättigheter är en självklar och viktig förutsättning för att Swedavias verksamhet ska kunna bedrivas framgångsrikt. Det är även en viktig del i Swedavias strävan i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner.

 

Läs mer

Ekonomi

Trots att pandemin präglade början av året bibehölls planeringen för en återhämtning. Den blev verklig tack vare ökad flygtrafik och en positiv resenärsutveckling. Den generella trenden 2022 blev mer positiv än föregående år ur ett ekonomiskt perspektiv.

 

Läs mer

Fastighetsverksamhet

Affärsområdet Real Estate bygger, äger och utvecklar byggnader och markfastigheter i anslutning till Swedavias flygplatser. Genom avyttring bidrar det till att finansiera investeringar och utveckling av verksamhet i flygplatssegmentet.

 

Läs mer

Hållbarhetsarbete

Flygbranschen och världen i stort står inför stora utmaningar ur ett klimat- och miljöperspektiv. Swedavia har, som en betydande och central aktör inom branschen, tagit flertalet initiativ för att möjliggöra och främja utvecklingen av flygplatser och flygtransporter med låg klimatpåverkan.

 

Läs mer