Gå till innehåll

Flygets omställning pågår nu!

Det mesta vi gör har en inverkan på klimatet, och flyget är ofta en fråga i fokus. Att sluta flyga lyfts ibland fram som en lösning, men då har man glömt bort allt det som flyget faktiskt bidrar med, både till samhället och för enskilda individer. Istället borde fokus ligga på hur flyget ska ställa om till att bli fossilfritt – en förändring som redan är i full gång och som kommer att accelerera de närmaste åren.

Flyget är en av människans allra största innovationer och ett väldigt viktigt transportslag i dagens globaliserade värld. Det gör det möjligt för människor att snabbt förflytta sig över stora avstånd. Det bidrar till tillväxt som skapar jobb, nya affärsmöjligheter, mångfald, kultur- och kunskapsutbyten. För att flyget ska ha en framtid är det helt nödvändigt att hela branschen ställer om för att bli fossilfri. Det arbetet pågår för fullt, här och nu.


När avstånden är långa blir flyget extra viktigt

På Swedavia som driver det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige står klimatfrågan högt på agendan. Lena Wennberg är chef för hållbar utveckling:

- Det är lätt att glömma att många faktiskt inte skulle kunna träffa sina nära och kära utan att flyga. När avstånden blir långa är flyget många gånger det enda alternativet. Viktig samhällsservice som brådskande sjuk- och medicintransporter skulle inte gå lika fort utan flyg, paket och frakt som skickas från världens alla hörn skulle ta mångdubbelt med tid, och betydande investeringar i Sverige skulle förmodligen utebli utan flyget. Men vi måste faktiskt inte sluta flyga som många tror. Istället ska vi se till att framtidssäkra flyget, säger Lena Wennberg.


Flera lösningar för flygets omställning

Omställningen till ett fossilfritt flyg pågår redan genom en mängd olika initiativ, både inom Swedavia och i många andra delar av branschen. I Sverige utgår arbetet från ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: Flygbranschen ” som är en del av arbetet inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Målet är ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och att allt flyg, både in- och utrikes, som startar från svenska flygplatser ska vara fossilfritt 2045.

- Det finns inte en lösning på flygets klimatutmaning – det finns flera, och de kompletterar varandra. Biobränsle finns och fungerar redan idag i befintliga flygplan. Små elflygplan finns redan och större plan för kommersiellt bruk är på gång inom bara ett par år. På lite längre sikt ser vi även vätgas som en del av lösningen och sannolikt kommer ytterligare möjligheter att tillkomma under vägens gång, konstaterar Lena Wennberg.

Lena Wennberg, foto: Orlando G. Boström

Redan idag kan de befintliga flygplanen tankas med biobränsle som kan tillverkas av många olika råvaror. Här och nu är frityrolja och slakteriavfall vanligast men även skogsrester och alger är exempel på andra material som skulle kunna användas. Lösningen för produktionen behöver inte vara densamma för alla. Olika länder och regioner skulle kunna utgå från sina förutsättningar och tillgångar och välja den väg som fungerar bäst för dem.

Elflyg inom bara ett par år

Inom bara ett par år kommer vi även att se de första elflygplanen i kommersiell trafik i Sverige. John Nilsson är strategiskt ansvarig för el- och vätgasflyg på Swedavia.

- Med elflyg möjliggörs både ett fossilfritt resande och också helt nya affärsmodeller då elflygen är billiga i drift och har andra krav på infrastruktur än traditionell flygtrafik. Framförallt på regional nivå skulle helt nya flyglinjer kunna trafikera sträckor som tidigare inte har kunnat bära sig ekonomiskt. Det skulle också kunna utvecklas nya ”nav” dit elflyg skulle kunna mata resenärer från mindre flygplatser och orter, berättar John Nilsson.

Nya elflygslinjer kan komma att ersätta delar av dagens bilresor. I Sverige som är ett långt och avlångt land skulle det kunna bidra till att förbättra tillgängligheten, framförallt i glesbygden. Exempel på några potentiella, helt nya flyglinjer som elflyg skulle kunna täcka är: Umeå – Vasa,  Visby-Kalmar, Visby-Norrköping, Göteborg över havet till Ålborg/Århus. För att nämna några.

Bild från Heart Aerospace.

Flera utvecklingsprojekt för elflyg pågår runt om i världen. I Sverige har vi Heart Aerospace som kommunicerat att de kommer att bygga ett batteridrivet regionalt flygplan för 30 passagerare. Ett antal flygbolag har redan skrivit avsiktsförklaringar om att köpa planet som Heart Aerospace beräknar att leverera 2028.

- Utvecklingen som sker just nu är väldigt positiv. På Swedavia är vi drivande i frågor kring elflyget och flygplatsernas utveckling i olika forskningsprojekt. Vi deltar som expertstöd i flera sammanhang, bland annat i Heart Aerospace Advisory Board. Målet är att vara redo att ta emot det kommersiella elflygen på våra tio flygplatser så snart som de finns på marknaden. Redan idag kan vi ta emot de mindre elflyg som finns på våra flygplatser i Visby och Åre Östersund, säger John Nilsson.

John Nilsson, foto: Orlando G. Boström


Biobränsle, elflyg och vätgas så att vi kan fortsätta mötas

Elflyg kommer framförallt att vara lösningen för kortare flygningar, medan biobränsle troligen fortsatt kommer att omhänderta behovet för långa sträckor. När vätgaslösningar är fullt utvecklade blir mellanlånga sträckor inom Europa troligen det största användningsområdet för det.

- Jag hoppas att fler ska få upp ögonen för att flygets omställning redan pågår och att den faktiskt är möjlig. På Swedavia vill vi vara med och driva på utvecklingen inom vår bransch och möjliggöra ett fossilfritt flyg, så att vi och kommande generationer kan fortsätta mötas även i framtiden, avslutar Lena Wennberg.

Swedavia har sedan flera år ett populärt incitamentsprogram där flygbolag kan ansöka om bidrag för halva merkostnaden när de tankar biobränsle. Likaså kan företag och organisationer ansluta sig till Swedavias årliga upphandling av biobränsle för att exempelvis reducera utsläpp för sina tjänsteresor. Swedavia arbetar också med att öka kunskapen bland privatpersoner om att man redan idag kan reducera koldioxidutsläppet för flygresan genom att köpa biobränsle för hela eller delar av sin resa, antingen via sitt flygbolag eller via Fly Green Fund som är en samarbetspartner till Swedavia. Här kan du läsa mer.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 10 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan och 2020 nådde Swedavia målet att bli fossilfria i den flygplatsverksamhet vi driver i egen regi.