Roll och uppdrag

Vi utvecklar framtidens klimatsmarta flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige

Swedavia äger driver och utvecklar det nationella basutbudet av flygplatser i Sverige. De tio flygplatserna bildar ett system som knyter samman Sverige – och Sverige med världen.

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla flygplatser. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför. Swedavia äger samtliga flygplatser förutom Ronneby Airport och Luleå Airport, vid vilka Swedavia ansvarar för kommersiell flygtrafik. 

Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2019 reste totalt 40,2 miljoner passagerare till och från Swedavias flygplatser.

Ladda ner års- och hållbarhetsredovisningen, pdf

Syfte

Tillsammans möjliggör vi för människor att mötas.

Vision

Swedavia utvecklar framtidens flygplatser och skapar hållbar tillväxt för Sverige. 

Affärsidé

Tillsammans med sina partners skapar Swedavia mervärde för sina kunder genom att erbjuda attraktiva flygplatser och tillgänglighet som ger smidiga och inspirerande reseupplevelser. Swedavias flygplatser ska vara Skandinaviens viktigaste mötesplatser, bolaget ska vara en internationell förebild inom hållbarhet och en tillväxtmotor för hela Sverige.

Värderingar

Pålitliga
Engagerade
Nytänkande
Välkomnande

Internationell förebild

Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. År 2020 har Swedavia som målsättning att inga fossila  koldioxidutsläpp ska komma från den egna verksamheten. Redan vid årsskiftet 2018/2019 var Visby och Luleå Airport i mål och under 2019 beräknas även Åre Östersund Airport nå målsättningen. Ronneby nådde målet 2017. Därutöver bidrar Swedavia till ett fossilfritt flyg genom att ta en pådrivande roll i den storskaliga omställningen till biobränsle, med målsättningen att uppnå ett fossilfritt svenskt flyg till 2045.

Swedavias tio flygplatser

Kiruna Airport
Luleå Airport
Umeå Airport
Åre Östersund Airport
Stockholm Arlanda Airport
Bromma Stockholm Airport
Göteborg Landvetter Airport
Visby Airport
Ronneby Airport
Malmö Airport

Utveckling under 2019

 • 40,2 miljoner (42,0) passagerare, vilket är en minskning med fyra procent
 • Nettoomsättningen ökade till 6 235 MSEK (5 922)
 • Driftskostnaden per avresande resenär ökade till 212.6 SEK (200,7) på grund av färre resenärer
 • Rörelseresultatet uppgick till 709 MSEK (682). Det påverkades negativt med 82 MSEK (84) hänförligt till nedskrivningar och utrangeringar samt omstruktureringskostnader om 81 MSEK (–)
 • Rörelseresultatet 2019 påverkades positivt av realisationsvinster om 130 MSEK (55). Exklusive dess jämförelsestörande poster uppgick rörelseresultatet till 742 MSEK (711).
 • Koncernens investeringar uppgick till 3 460 MSEK (3 195). Väsentliga investeringar har gjorts inom utvecklingsprogrammen samt i underhåll av landningsbanor.
 • Styrelsen föreslår att Swedavia AB för räkenskapsåret 2019 balanserar disponibla medel i ny räkning

Vår verksamhet

Bolagets tio flygplatser bildar ett nätverk som knyter samman Sverige och Sverige med världen.

Våra flygplatser

Stockholm Arlanda Airport

 • 25,6 miljoner passagerare 2019 
 • 280 utrikeslinjer och 44 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: London, Köpenhamn, Oslo

Göteborg Landvetter Airport

 • 6,7 miljoner passagerare 2019 
 • 174 utrikeslinjer och 15 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, London, Frankfurt

Bromma Stockholm Airport

 • 2,4 miljoner passagerare 2019
 • 3 utrikeslinjer och 14 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Malmö, Göteborg, Visby

Malmö Airport

 • 2 miljoner passagerare 2019 
 • 48 utrikeslinjer och 12 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Gdansk, Skopje

Luleå Airport

 • 1,2 miljoner passagerare 2019 
 • 12 utrikeslinjer och 7 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Göteborg, Gran Canaria

Umeå Airport

 • 960 351 miljoner passagerare 2019
 • 10 utrikeslinjer och 16 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Helsingfors, Gran Canaria 

Åre Östersund Airport

 • 473 497 passagerare 2019 
 • 8 utrikeslinjer och 8 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, London, Umeå 

Visby Airport

 • 446 764 passagerare 2019 
 • 4 utrikeslinjer och 15 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Göteborg, Malmö

Ronneby Airport

 • 204 678 passagerare 2019 
 • 3 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm

Kiruna Airport

 • 267 941 passagerare 2019
 • 3 utrikeslinjer och 5 inrikeslinjer
 • Populäraste destinationerna: Stockholm, Umeå, London

Med kunden i fokus

Flygplatsens affär kretsar ytterst kring resenären. Resenären är huvudaktören i den verksamhet som flygplatsoperatören, flygbolagen, leverantörer och hyresgäster bedriver på Swedavias flygplatser.

Flygplatsverksamhet

Äger, driver och utvecklar Swedavias flygplatser i hela Sverige.

Aviation Business

• Passagerartjänster
• Start- och landningstjänster
• Säkerhetskontroll
• Terminal- och undervägstjänster
• Assistanstjänster, PRM*
• Infrastruktur för marktjänster**
• Marktjänster

* Personer med funktionsvariationer
**Marktjänster: bland annat bagagehantering och tankning

Commercial Services

• Uthyrning av lokaler för handel, restauranger, kontor, lager och logistik
• Bilparkering & Angöring
• Tjänster inom reklam, data med mera

Real Estate

Äger, utvecklar och förvaltar fastigheter och exploaterbar mark på och omkring Swedavias flygplatser.

Fastighetsverksamhet

 • Framtagande av fastighetsutvecklingsprojekt för hotell, kontor, logistik, handel med mera
 • Förvaltning och uppdatering av fastighetsinformation
 • Tjänster inom byggprojektstyrning 
 • Utveckling av samägda fastighetsbolag

Mål

Swedavia strävar efter att vara en internationell förebild inom hållbarhet. Därtill ska vi erbjuda en smidig och inspirerande reseupplevelse, tillhandahålla Skandinaviens viktigaste mötesplatser samt vara en tillväxtmotor för Sverige. För att nå dit har övergripande mål definierats.

Engagerade ledare och medarbetare (%)

Swedavia eftersträvar en inkluderande företagskultur som bygger på tydliga etiska riktlinjer och värderingar. I det arbetet och i Swedavias utveckling är engagerade ledare och medarbetare avgörande. Måluppfyllnaden mäts från och med 2019 vartannat år och uppgick 2018 till 65 procent.

Kundnöjdhet resenär (%)

Målet för nöjda resenärer 2025 är satt till 85 procent. Kundnöjdheten
uppgick 2018 till 74 procent. De omfattande ut- och ombyggnationer som inletts för att öka kapaciteten vid många av Swedavias flygplatser bedöms tillfälligt påverka kundnöjdheten negativt. Swedavias uppfattning är emellertid att satsningarna på ökad kapacitet och effektivitet samt arbetet med att utveckla flygplatsupplevelserna på sikt kommer leda till att
det långsiktiga målet nås.

Avkastning på operativt kapital (%)

Swedavias ägare har, förutom ett långsiktigt avkastningsmål på sex procent årligen, fastställt ett kapitalstrukturmål om en skuldsättningsgrad motsvarande 0,7–1,5 gånger och ett utdelningsmål motsvarande 30–50 procent av årets resultat. 

Ägaren har därtill fastställt fem så kallade uppdragsmål/indikatorer. Syftet med dessa är att säkerställa att Swedavia, i enlighet med sitt uppdrag, bidrar till att regeringens mål för transporter och infrastruktur uppnås. Det innebär att Swedavia ska bidra till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. 

Avkastning på operativt kapital uppgick 2018 till 4,6 procent.

Egna utsläpp av fossil koldioxid (ton) 

Swedavia ska vara ett internationellt föredöme inom alla aspekter av hållbart företagande, inte minst när det gäller utsläpp från den egna verksamheten. Swedavia har därför satt som mål att det inte ska förekomma några utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten år 2020. Egna utsläpp av fossil koldioxid uppgick 2018 till 1 305 ton.

Ökad andel förnybart flygbränsle (%) 

Swedavias mål reviderades i juni 2018 inför kommande affärsplaneperiod.
I samband med det tillkom målet om att Swedavia från och med 2019 ska verka för att andelen förnybart bränsle som tankas på svenska flygplatser ska uppgå till fem procent år 2025. Andelen uppgick 2018 till 0,4 procent.

Swedavias strategier för hållbar utveckling

Med kunden i fokus och utifrån verksamhetens långsiktiga arbete för hållbar utveckling har Swedavia formulerat fem strategier som konkretiserar bolagets fokusområden fram till 2025. Strategierna möjliggör för bolaget att nå verksamhetsmålen.

Swedavias strategier ska tillsammans bidra till uppfyllelse av bolagets samtliga mål. En viktig faktor för ett framgångsrikt genomförande är att strategierna ger förutsättningar för ett tvärfunktionellt samarbete i hela koncernen.

Kommersiell excellens

Genom Swedavias verksamhet möjliggörs etablering av attraktiva flyglinjer. Vi skapar ett innovativt kunderbjudande inom handel, tjänster och fastigheter. Grunden till detta är att förstå kundernas nuvarande och framtida behov samt att säkerställa att Swedavia har förmågan att erbjuda och leverera produkter och tjänster som är konkurrenskraftiga och skapar värde för kunden och för Swedavia. Swedavia utvärderar kontinuerligt
kärnverksamheten, ser över affärsmodeller samt utvecklar affären genom innovation och digitalisering.

Swedavia har för avsikt att utveckla nya affärs- och intäktsmodeller,
etablera Airport Cities som attraktiva marknadsplatser, etablera metodik för kundcentrerat arbetssätt, stärka och utveckla goda externa relationer samt att kommunicera framdrift och framgång till Swedavias kunder.

Operativ excellens

Swedavia arbetar för att leverera en effektiv, flexibel och automatiserad
infrastruktur. Det innebär att Swedavia levererar tjänster och produkter som motsvarar kundernas förväntningar genom att optimera användningen av tillgänglig infrastruktur och resurser, att automatisera processer och flöden
samt att anamma digitalisering och innovativa lösningar. Det betyder att Swedavia arbetar på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt och att bolaget ständigt förbättrar och utvecklar leverans och kostnadseffektivitet. Det betyder också att Swedavia har tydligt definierade produkter, tjänster och processer, operativt och kommersiellt.

Ett strategiskt arbete för operativ excellens är viktigt, men också utmanande när flera av Swedavias flygplatser har begränsningar i sin kapacitet, samtidigt som man driver stora utvecklingsprojekt för att förstärka just denna kapacitet. 

Swedavia arbetar för att förbättra flöden och processer, att öka kostnadseffektiviteten samt att säkerställa en optimerad och tydlig styrmodell. 

Ökad kapacitet

Swedavia förstärker både den operativa och kommersiella kapaciteten genom att utveckla framtidens flygplatser, för att kunna möta både dagens och framtidens kundbehov. Ökad kapacitet innebär att Swedavia i den egna verksamheten samt genom partners och entreprenörer säkerställer resurser och kompetens att genomföra pågående och kommande utvecklingsprogram
i tid, inom budget och utan arbetsplatsolyckor.

Engagerande kultur

Swedavia skapar möjligheter för medarbetare att växa och utvecklas i en inkluderande miljö. Det är grunden för att alla medarbetare tillsammans ska kunna arbeta mot och uppnå Swedavias gemensamma mål. Det innebär att medarbetarna erbjuds utvecklande möjligheter och rättigheter. Samtidigt
ska de ta ansvar, uppfylla skyldigheter och agera utifrån våra värderingar.

Engagerande kultur innebär att Swedavia aktivt arbetar med inkludering för att uppnå mångfald. Det bidrar till högre prestation, kreativitet och innovation och förståelse för Swedavias kunder. Swedavia strävar efter att
vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera, utveckla och behålla de bästa medarbetarna. Det är en förutsättning för vår långsiktiga framgång.

Engagerande kultur handlar om att säkerställa tillgång till kompetens på kort och lång sikt, att skapa en inkluderande, involverande och utvecklande kultur, stärka förutsättningarna för innovation samt att bygga stolthet för Swedavia och för bolagets hållbarhetsarbete.

Ansvar för samhälle och människa

Swedavia arbetar proaktivt för säkerhet, miljö och hälsa för kunder, medarbetare och samhälle. Det innebär att säkerhet är grundläggande i allt Swedavia gör, att bolaget använder resurser och energi på ett ansvarsfullt och effektivt sätt samt att Swedavia prioriterar fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Swedavia går längre än det formella ansvaret kräver vilket utgör en grund för bolagets ambition att vara en internationell förebild på hållbarhetsområdet.

För att ta socialt och miljömässigt ansvar arbetar Swedavia bland annat med att höja säkerhetsklimatet och tryggheten på flygplatserna, att stärka det proaktiva och systematiska arbetsmiljöarbetet, att vara pådrivande i flygbranschens övergång till förnybart flygbränsle samt att övergå till klimatsmarta energilösningar.

Swedavia har också identifierat och genomför initiativ som handlar om att säkerställa och utveckla bolagets affärsetik och att vidareutveckla risk- och krishantering samt kontinuitetsplanering. 

Utveckling av flygplatser

Med avsikt att säkerställa flygplatsernas långsiktiga kapacitet och attraktivitet har Swedavia under året förberett för en intensifierad investeringstakt. Dessutom har masterplaner för sex av våra flygplatser tagits fram.

Swedavia satsar på ökad kapacitet

Antalet resenärer vid Swedavias flygplatser bedöms öka över tid. Framförallt sker ökningen vid flygplatser med många internationella förbindelser. Swedavia behöver därför säkerställa tillräcklig terminal-, gate- och rullbanekapacitet för att möta utvecklingen.

Flertalet om- och tillbyggnationer vid regionala flygplatser har redan genomförts. Vid flygplatserna i Kiruna, Luleå och Umeå skedde detta genom samfinansiering med berörda regioner. Nu koncentreras resurserna framför allt till Stockholm Arlanda Airport, Göteborg Landvetter Airport samt Bromma Stockholm Airport.

Parallellt med kapacitetshöjande åtgärder ökar också Swedavias möjligheter att utveckla atmosfären vid flygplatserna liksom att stärka det kommersiella erbjudandet i form av fler butiker, caféer och restauranger.

Stockholm Arlanda Airport

I december 2013 beslutade Swedavia om den långsiktiga utvecklingen av Stockholm Arlanda Airport. Under perioden 2016–2025 planeras investeringar om 21,3 miljarder kronor. I ett första skede koncentreras resurserna för att möta den ökade efterfrågan på internationella förbindelser genom en ny pir i Terminal 5. Bland annat har investeringar i en ny bagageanläggning i Terminal 2, samt nytt parkeringsdäck genomförts.

Swedavia avser även att investera tre till fyra miljarder kronor i fastighetsutveckling i anslutning till flygplatsen. Detta är investeringar som kan realiseras genom fastighetsförsäljningar och återinvesteras i flygplatsernas utveckling.

Läs mer om Arlandas utvecklingsprogram.

Göteborg Landvetter Airport

Göteborg Landvetter Airport har nyligen genomgått en stor ombyggnation, men även här är investeringar i ökad kapacitet på sikt nödvändiga. Under året genomfördes bland annat åtgärder för att öppna terminalytorna mellan inrikes- och Schengentrafik och därmed förbättra nyttjandet av byggnaden. Framåt sker en utveckling av nya logistikfastigheter intill flygplatsen, liksom på sikt en utbyggnad av ett större handelsområde.

Läs mer om Landvetters utvecklingsprogram.

Bromma Stockholm Airport

De investeringar Swedavia genomför vid Bromma Stockholm Airport sker i enlighet med de krav Transportstyrelsen ställer gentemot verksamheten. Därutöver genomförs även miljöförbättrande investeringar vid flygplatsen.

Läs mer om Brommas utvecklingsprogram.

Masterplanerna identifierar flygplatsernas framtida behov

Flygplatsernas riktigt långsiktiga planer kallas masterplaner. En masterplan är ett vägledande dokument som rör utvecklingen på mycket lång sikt. Masterplanen identifierar flygplatsens framtida behov och visar visionärt hur flygplatserna kan möta dessa. 

De första planerna fastställdes i februari 2017 och senast tillkomna är september 2019.

Planen för Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport är en Draft masterplan, som innebär att det är en översiktlig och indikativ plan. Den har tagits fram med syfte att snabbt få fram en övergripande plan som kan användas vid dialog med interna och externa intressenter och därmed få input till det fortsatta masterplanarbetet.

För att kunna använda planen mer praktiskt krävs för samtliga områden i planen djupare analyser. Därför är en masterplan för Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport nu under utveckling.

Flygplatsernas fastställda masterplaner

Ronneby Airport, pdf 1 Mb
Visby Airport, 1 Mb
Umeå Airport, pdf 2 Mb
Stockholm Arlanda Airport, pdf 2 Mb
Draft Göteborg Landvetter Airport, pdf 5 Mb
Malmö Airport, pdf 3 Mb
Kiruna Airport, pdf 4,5 Mb
Luleå Airport, pdf 3 mb

Flygplatser där masterplanarbete pågår

Stockholm Arlanda Airport
Göteborg Landvetter Airport

Avdelningen Master Planning

På Swedavia finns sedan 2016 en avdelning som ansvarar för masterplanerna på alla Swedavias flygplatser: Master Planning. Syftet är att utveckla och uppdatera flygplatsernas masterplaner med en god balans mellan flygplatsfunktion, fastighetsutveckling och kommersiell verksamhet.

För mer information kontakta Anna Norin, e-post: anna.norin@swedavia.se.

Swedavias långsiktiga flygtrafikprognos

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2017-2050

Swedavias långsiktiga trafikprognos 2019-2050

 

Almedalen

Swedavia deltar i Almedalsveckan för att bidra till ökad förståelse och kunskap om Swedavias uppdrag och roll i samhällsutvecklingen, samt om vår och flygets betydelse för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och välfärd. Dessutom vill vi öka kunskapen om Swedavias och flygbranschens arbete med att minska sin klimatpåverkan och ställa om till ett hållbart flyg.

Swedavia i Almedalen

Flyget, politiken och näringslivet behöver gemensamt diskutera hur tillgängligheten till, från och inom Sverige kan öka. Och hur detta ska ske på ett hållbart sätt. Undersökningar visar att vårt land är världsledande när man jämför olika avgörande förutsättningar för att skapa en god framtid. Det finns dock en avgörande kategori där vi halkar efter – Sveriges internationella tillgänglighet, med stort samhällsekonomiskt bortfall som följd.

Sveriges geografiska form och läge kräver flyg. Vi är också ett land som är starkt beroende av såväl import som export och vi har en turistindustri som växer sig allt starkare. Utan direktdestinationer till de strategiskt viktiga regionerna runt om i världen begränsas våra möjligheter.

På arenan Aerospace Almedalen genomför Swedavia tillsammans med ett antal partners inom flyg- och rymdbranschen ett omfattande endagsprogram. Närmare presentation finns här:  www.aerospacealmedalen.se

Swedavias historik i Almedalen

Till och med 2018 arrangerade Swedavia seminarier i den egna arenan Gate Almedalen där även våra partners medverkade. Sedan 2019 har vi istället valt att vara en del av Aerospace Almedalen.