Gå till innehåll

Swedavia och kommuner i Arlandaregionen fördjupar samarbetet

2014-02-04, kl. 15:31

Ett fördjupat samarbete mellan Swedavia, Stockholm Arlanda Airport, och Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner har inletts. Samarbetet inom den så kallade Arlandaregionen avser trafikinfrastruktur, bostadsbyggande, näringslivsutveckling och miljöfrågor. Avsikten är att skapa vinster till gagn för regionens utveckling.

Det fördjupade samarbetet syftar till att genom ett proaktivt förhållningssätt skapa ytterligare förutsättningar för att uppnå gemensamma positiva effekter, till gagn för Arlandaregionens utveckling. Strategier för detta ska redovisas i en delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen vilken ska inkludera en gemensam vision. Utvecklingsplanen – som ska kunna antas av respektive part under 2016 – ska behandla utvecklings- och tillväxtfrågor rörande trafikinfrastruktur, bostadsbyggande, näringsliv och miljö.

– Arlanda är den största arbetsplatsen i Sverige och en viktig motor för regionens utveckling. Ett samarbete kring de viktigaste frågorna tillsammans med våra närmaste grannkommuner är naturligtvis helt avgörande för Arlandaregionens tillväxt och tillgänglighet, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

Följande områden ingår i arbetet med den delregionala utvecklingsplanen och den gemensamma visionen:

·  Infrastruktur och trafikering: Detta är en fortsatt viktig förutsättning för många utvecklingsområden inom delregionen.

·  Bostadsbyggande: Arlandakommunerna har i många sammanhang framfört att utbyggnad av infrastruktur och trafikering i ökad utsträckning bör samordnas med utbyggnad av bostäder. Därför är bostadsbyggandet ett viktigt och naturligt område för ett fördjupat samarbete.

·  Näringslivsutveckling: Målsättningen är att ett fördjupat samarbete kring etablering av nya företag ska leda till totalt sett bättre förutsättningar för näringslivet, jämfört med om berörda kommuner uppträder var och en för sig och som konkurrenter.

·  Miljö: Miljö- och klimatperspektivet i den fysiska planeringen är särskilt betonat. Samtidigt växer kluster i regionen av företag med stort kunskapsinnehåll som vill vara framstående på miljöområdet.

Arbetet påbörjas år 2014 för att fortgå under 2015 och avslutas under 2016 med antaganden i respektive kommunfullmäktige. Därmed avsätter parterna också egna och gemensamma resurser under perioden 2014-2016.

Bakgrund

Under åren 2005-2007 genomförde Arlandakommunerna ett gemensamt EU-projekt - STRAIR (Strategic Development and Cooperation between Airport Regions). Projektet genomfördes som ett Interreg IIIC-projekt och omfattade sju flygplatsregioner i Europa. Utöver Arlandakommunerna deltog dåvarande Regionplanekontoret Stockholm, Regionförbundet Uppsala och LFV Stockholm Arlanda flygplats. Projektet var till 50 procent finansierat av de parter som deltog och till 50 procent med EU-medel. STRAIR-projektet resulterade bland annat i att ett gemensamt handlingsprogram för näringslivsutveckling i Stockholm-Arlanda-regionen utarbetades 2007. Arlandakommunerna ställde sig samstämmigt bakom handlingsprogrammet som ett underlag för fortsatt delregional samverkan.

Samarbetet påbörjades 2008 och har bedrivits som ett löst partnerskap mellan Arlandakommunerna och Swedavia Stockholm Arlanda Airport samt Regionplanekontoret, numera TMR. Partnerskapet utsåg Sigtuna som sammankallande kommun under 2008, och som ansvarig för att leda arbetet fram till att ett mer organiserat partnerskap etablerats. Värdskapet för samverkan har därefter årligen roterat mellan Arlandakommunerna. Under 2013 och 2014 ansvarar Upplands Väsby kommun för värdskapet i samarbetet.

Exempel på aktuellt samarbete i Arlandaregionen:

• Arlanda-Märsta pekas ut som en av regionens åtta yttre regionala stadskärnor i den antagna regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2010). Därutöver har Sigtuna kommun, Swedavia Arlanda och Arlandastad Holding utarbetat en stadsbyggnadsstrategi för flygplatsstaden Airport City Stockholm.

• Väg 268 E4 – Grana.

• Samverkan har skett i den förstudie som Trafikförvaltningen, SLL, under 2012 bedrivit om en avgrenad Roslagsbana till Arlanda.

• Större logistikföretag som är intresserade av nyetablering hänvisas av kommunerna Vallentuna och Upplands Väsby till Sigtuna kommun - ett resultat av en gemensamt genomförd rundresa i Arlandakommunerna år 2009 där kommunernas verksamhetsområden och profil för näringslivet studerades.

• Arlandaregionen och Arlandakommunerna har etablerats som begrepp på regional nivå i Stockholms och Uppsala län.

• Samverkan om besöksnärings/turism har genomförts vid några tillfällen.