Gå till innehåll

Miljö vid ombyggnation

Arlandas klimatarbete är idag certifierat på högsta nivån i ett europeiskt program som graderar hur flygplatser arbetar med att minska sin klimatpåverkan. Minskade koldioxidutsläpp är ett av områdena som står i fokus.

Energieffektiviseringar är ständigt i fokus

Samtidigt som biobränslen ersätter fossila bränslen i flygplatsens byggnader och fordon pågår ständiga energieffektiviseringar. Flygplatsen genomför dessutom åtgärder för att så få som möjligt ska störas av flygbuller, vatten som rinner från flygplatsens banor renas, glykol som används för att avisa flygplanen innan start samlas upp och allt avfall sorteras och återvinns.

Men hur blir det nu med buller och utsläpp i och med den stora passagerarökningen? Det kommer visserligen att bli fler flygplan, men antalet flygrörelser, det vill säga starter och landningar, ökar mindre än antalet resenärer. Det beror dels på att flygbolagen blir allt bättre på att fylla flygplanen, och dels på att trenden går mot att sätta in större flygplan som tar fler passagerare istället för att sätta in fler avgångar. Den nya generationen flygplan är dessutom tystare och mer bränsleeffektivare än äldre flygplan, vilket också bidrar till att hålla nere buller- och utsläppsökningar.

Miljön och Arlandas projekt i utvecklingsplanerna

Vad gör vi på Arlanda i och med utvecklingsplanerna? Det ställs miljökrav på nya byggnader som byggs. Byggnaderna på Arlanda värms med fjärrvärme producerad av biobränsle. Swedavia köper dessutom in gröna elcertifikat motsvarande all elanvändning på flygplatsen.

Här är Swedavias miljökrav för byggnader:

  • Energiprestandan för byggnaderna ska vara minst 25 % bättre än gällande byggregler.
  • Byggvaror ska ha en liten miljöpåverkan och vara lätt separerbara för att underlätta återvinning.
  • Byggvaror ska vara accepterade av Byggvarubedömningen som genomför miljöbedömningar för byggvaror.
  • Träprodukter ska komma från certifierade skogar, inget regnskogsträ.
  • Avfall vid byggproduktion ska förebyggas.
  • Förebyggande åtgärder vidtas för att minimera påverkan på ytvatten och grundvatten. Byggnader har vattensparande armaturer för reducerad vattenanvändning.

Miljöcertifiering reducerar miljöpåverkan ytterligare

Arlanda har också ambitionen att miljöcertifiera flera nya byggnader vilket kommer att reducera miljöpåverkan ytterligare. Det ska leda till att förbättra innemiljön, effektivisera energianvändningen, minska användningen av material med farliga ämnen, minska vattenanvändningen och avfallsmängder. Begreppet certifiering innebär att en tredje part granskar och godkänner det föreslagna betyget.