Gå till innehåll

Miljö- och energipolicy

Syfte och mål

Swedavia äger, driver och utvecklar flygplatser samt flygplatsnära fastigheter i Sverige. Vi strävar ständigt efter att förbättra ledningssystemet (ISO 14001) för att minska vår miljöpåverkan och använda resurser på ett hållbart sätt i hela värdekedjan. Det ska främst ske genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser, minimera övriga utsläpp till luft, mark och vatten, samt minska användningen av skadliga kemikalier. Vi ska även säkra effektiv resurshantering för att bidra till en cirkulär ekonomi
samt ständigt verka för en effektivare energianvändning.

För oss är det en självklarhet att följa gällande miljö- och energilagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Det är också en självklarhet att säkerställa tillgång till den information och de resurser som krävs för att uppnå miljö- och energimål. Vi ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas.

För att uppnå detta krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

  • Hänsyn till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i alla beslut.
  • Klimatpåverkan är flyg- och fastighetsbranschens viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i beslut och aktiviteter.
  • Vi ska ständigt energieffektivisera och styra den egna verksamheten samt påverka andra aktörer som vi samverkar med, för en hållbar användning av resurser.
  • Vi ska köpa in energieffektiva produkter och tjänster och främja konstruktioner som leder till förbättring av energiprestandan.
  • Alla Swedavias medarbetare ska vara delaktiga i vårt miljö och energiarbete.
  • Vi ska bedöma och hantera miljörisker och energiprestanda på ett systematiskt sätt.
  • Swedavia ska aktivt delta i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från flygbranschen och verka för en hållbar utveckling av flygplatserna.