Gå till innehåll

Miljöärenden och beslutsprocesser

Det finns tre typer av miljöärenden – tillstånd, villkorsändring och anmälan. Läs mer om dem, vilka myndigheter som berörs och hur gången för ett miljöärende ser ut.

För att få driva en flygplats krävs tillstånd för den grundläggande verksamheten, till exempel om en ny rullbana ska byggas. Tillståndsmyndighet är Mark- och miljödomstolen. Till tillståndet knyts också olika villkor. Villkorsändringar ska göras vid förändringar av verksamheten, så som ändrade in- och utflygningsvägar.

Vid en mindre förändring av verksamheten görs en anmälan, exempelvis om Arlanda tar en ny parkeringsplats i bruk eller byter halkbekämpningsmedel. En anmälan görs hos länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet.

Myndigheterna

Transportstyrelsen har ett samlat ansvar för den civila luftfarten i Sverige och ska främja en säker, kostnadseffektiv och miljösäker civil luftfart.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsynsmyndighet.

Mark- och miljödomstolen, som är en del av tingsrätten, är tillståndsmyndighet.

Mark- och miljödomstolens avgöranden kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen. Denna finns i Svea Hovrätt och är slutinstans för ärenden som startar i länsstyrelsen. Högsta domstolen är slutinstans för mål som startat i Mark- och miljödomstolen.

Gången för ett miljöärende

Den genomsnittliga handläggningstiden för ett miljöärende är 18 månader. Så här går det till när Swedavia, tidigare LFV, som äger, driver och utvecklar Stockholm Arlanda Airport, ska söka ett tillstånd för verksamheten:

  • Swedavia samråder med tillsynsmyndigheten (länsstyrelsen), berörd kommun och andra intressenter.
  • Swedavia lämnar till Mark- och miljödomstolen in en tillståndsansökan tillsammans med en konsekvensbeskrivning.
  • Mark- och miljödomstolen kungör ärendet genom annons i tidningen.
  • Mark- och miljödomstolen lämnar cirka sex veckor för yttrande.
  • Mark- och miljödomstolen skickar ut ärendet på remiss.
  • Swedavia kompletterar vid behov sin ansökan efter remissrundan. Eventuellt skickas också kompletteringar och kommentarer på ytterligare en remissrunda.
  • När ärendet är komplett genomförs huvudförhandlingen.
  • Dom meddelas.
  • Överklagande till Mark- och miljööverdomstolen ska ske inom tre veckor.