Gå till innehåll

Ökad samordning skapar framtidens flygplats

2012-01-16, kl. 09:30

Sverige är ledande när det gäller att utveckla flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Stockholm Arlanda var först ut med ett antal innovationer inom flygledning som bidrar till lägre utsläpp. Nu tar flygplatsen tillsammans med Trafikverket och Viktoriainstitutet ytterligare steg för att minska miljöpåverkan och samtidigt göra resenärens resa ”dörr-till-dörr” mer förutsägbar och hållbar.

Flygplatser är viktiga knutpunkter och spelar en viktig roll i den regionala utvecklingen. För att göra resan så smidig och miljöanpassad som möjligt krävs ett samspel mellan olika aktörer inom olika transportslag. Därför satsar nu Swedavia, Trafikverket och Viktoriainstitutet på forskning och innovation för att göra Stockholm Arlanda till framtidens ledande flygplats.

Målsättningen är att öka förutsägbarheten och ge flygplatsen möjlighet att disponera resurser på ett bättre sätt än idag. Därmed kan tillgängligheten öka och ytterligare miljövinster skapas. Projektet, vilket pågår fram till 2014, ska bidra till att Stockholm Arlanda utvecklas till en flygplats i världsklass med fokus på resenärsnöjdhet och miljö.

– Vi vill öka effektiviteten för resenären genom en större tillgänglighet av information och smidigare flöden. Då kan man som resenär i lugn och ro ägna sig åt det man vill med sin resa istället för att planera den, säger Kjell-Åke Westin, flygplatsdirektör Stockholm Arlanda Airport.

– Stockholm Arlanda är ett av Sveriges viktigaste kommunikationsnav. När Arlanda växer ökar även biltrafiken till och från flygplatsen vilket i sin tur ökar såväl trängsel som utsläpp. Tillsammans med andra aktörer och med hjälp av forskning och innovation vill vi hitta lösningar för att utnyttja transportsystemet bättre så att resorna till flyget kan ske smidigare, grönare och tryggare. Vår förhoppning är att resultaten från flygplatsen även kan användas i andra multimodala transportsystem, säger Helena Sundberg, regionchef Trafikverket Stockholm.

– Att utveckla resenärsprocessen utifrån ett helhetsperspektiv är en spännande utmaning. Olika trafikslag behöver kombineras och olika parters roller behöver identifieras och utvecklas för att tillgodose ett hållbart transportsystem. Det är en av utmaningarna för framtidens hållbara multimodala transportsystem, säger Mikael Lind forskningsledare Hållbara Transporter vid Viktoria Institutet och projektledare för Future Airports.

För mer information, vänligen kontakta:

Kontaktpersoner

Mikael Lind, Viktoriainstitutet, Projektledare Future Airports, tel. 0705-66 40 97

Per Arenhage, teknisk direktör, Swedavia, tel. 08-797 87 37

Kjell Avergren, Trafikverket, tel. 0243-754 13

 

Viktoriainstitutet (www.viktoria.se), som är en del av Swedish ICT, är ett icke vinstdrivande IT-forskningsinstitut inom svensk institutsstruktur som fokuserar fordons- och transportinformatik. Den tillämpade forskningen som bedrivs, syftande till att tillsammans med sina partners skapa såväl strategisk nytta som forskningsexcellens, är indelad i fem olika applikationsområden; Electromobility, Kooperativa system, Fordonsdiagnostik, Hållbara Transporter samt Öppna fordonsplattformar. Inom hållbara transporter fokuseras lösningar för transporter av människor och gods för urban, regional, nationell och global hållbar mobilitet.

Swedavia är en koncern som äger, driver och utvecklar 11 flygplatser i hela Sverige. Vår roll är att skapa den tillgänglighet som Sverige behöver för att underlätta resande, affärer och möten. Nöjda och trygga resenärer är grunden för Swedavias affär. Swedavia är världsledande i utvecklingen av flygplatser med minsta möjliga klimatpåverkan. Koncernen omsätter cirka 4,5 miljarder kronor per helår och har 2 500 medarbetare.

 

Swedavias andel av Sveriges flygtrafik är ca 90 procent av inrikestrafiken och 80 procent av utrikestrafiken räknat i antal resenärer.
www.swedavia.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.
www.trafikverket.se