Gå till innehåll

Swedavias bokslutskommuniké för 2022: Ökat resande och flygbolagssatsningar ledde till högre omsättning och kraftigt förbättrat resultat

2023-02-15, kl. 15:06

Swedavia publicerar idag sin bokslutskommuniké för 2022. Den starka återhämtningen på flygmarknaden och en rad viktiga flygbolagssatsningar resulterar i att bolaget för helåret rapporterar en nästintill fördubblad omsättning och en kraftig resultatförbättring, med ett kassaflöde från den löpande verksamheten som är positivt för första gången sedan pandemins början.

Trots den kraftiga återhämtningen präglas resultatet fortsatt av pandemins effekter och Swedavia redovisar ett negativt resultat för helåret.

– Vi kan se tillbaka på ett år där återhämtningen på flygmarknaden på allvar tog fart, trots en bekymmersam konjunkturutveckling. Tack vare satsningar från såväl befintliga som nya flygbolagskunder har tillgängligheten kunnat förbättras avsevärt och antalet passagerare ökade till närmare 28 miljoner under det gångna året. Det är bra för svensk tillgänglighet och förstås för Swedavia som bolag. Vår omsättning nästan fördubblades jämfört med föregående år och kassaflödet från den löpande verksamheten var positivt. Även om vi också hade en kraftig resultatförbättring jämfört med föregående år, så är vi och branschen fortsatt starkt påverkade av pandemin och gör för tredje året i rad en förlust, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Sammanlagt reste närmare 28 miljoner passagerare vid Swedavias tio flygplatser under 2022, vilket motsvarar en ökning med drygt 130 procent jämfört med fjolårets 12 miljoner resenärer. Det är dock fortsatt cirka 70 procent av nivåerna före pandemin 2019. Swedavias flygplatser trafikerade 309 destinationer under 2022, vilket innebär att en stor del av destinationstappet till följd av pandemin har återhämtats. Särskilt på Arlanda, där närmare 50 direktdestinationer tillkom under året.

Swedavias nettoomsättning ökade till 4 846 MSEK (2 717), vilket är nästintill en fördubbling jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till -783 MSEK (-1 385), vilket är en förbättring jämfört med föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten för året var positivt och uppgick till 541 MSEK (-293). Årets resultat uppgick till -709 MSEK (-1 182). Rörelseresultatet för fjärde kvartalet uppgick till -600 MSEK (-266).

Den underliggande förbättringen av rörelseresultatet uppgick till 1 061 MSEK för helåret och 125 MSEK för det fjärde kvartalet, justerat för omstruktureringskostnader, nedskrivningar, realisationsvinster samt även reservering för eventuell återbetalning av omställningsstöd,

– Den positiva trend vi såg under 2022 har fortsatt under inledningen av det här året. Trots att många hushåll är pressade och osäkerheten i omvärlden är stor, talar mycket för att vi går mot en intensiv sommarsäsong med ett högt restryck och fortsatta flygbolagssatsningar som bidrar till att svensk tillgänglighet förbättras ytterligare, säger Jonas Abrahamsson.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2023, kl.15:00 CET.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information: www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 eller press@swedavia.se.