Gå till innehåll

Swedavias halvårsrapport för januari-juni 2023: Förbättrat kassaflöde, ökade flygplatsinvesteringar och stärkt tillgänglighet

2023-07-20, kl. 15:02

Swedavias andra kvartal präglas av en fortsatt återhämtning för flygresandet och omsättningen på drygt 1,5 miljarder kronor för perioden är den enskilt högsta under ett kvartal sedan pandemins inledning. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättras såväl på kvartalsbasis som för halvåret och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 64 miljoner kronor för kvartalet.

Flygplatsinvesteringarna fortsätter och under det andra kvartalet har den nya centrala säkerhetskontrollen på Stockholm Arlanda Airport driftsatts med framgång. Destinations- och linjeutbudet vid Swedavias flygplatser har stärkts.

Under det andra kvartalet hade Swedavias flygplatser närmare 9 miljoner resenärer, en ökning med närmare 14 procent jämfört med samma period föregående år. För sexmånadersperioden uppgick antalet resenärer till närmare 16 miljoner, en ökning med 32 procent jämfört med fjolåret. Den positiva resenärsutvecklingen är främst en följd av ett ökat utrikesresande inom Europa.

-Kvartalet präglas av en hög affärsaktivitet, ökade intäkter, stärkt kassaflöde och sammantaget en positiv resultatutveckling för vår operativa flygplatsverksamhet. Samtidigt har kostnaderna för att an-passa verksamheten till de växande resenärsvolymerna planenligt ökat för att säkra kvalitén i vår leverans och förbättra resenärsupplevelsen inte minst under sommarens högresesäsong. Vi fortsätter att investera i flygplatsernas utveckling och den framgångsrika driftsättningen av Arlandas nya säkerhetskontroll under kvartalet är en viktig milstolpe i flygplatsens utveckling, säger Jonas Abrahamsson, Swedavias vd och koncernchef.

Swedavias nettoomsättning för det andra kvartalet uppgick till 1 539 miljoner kronor (1 303). Rörelseresultatet uppgick till 5 miljoner kronor (67), medan rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster såsom realisationsvinster och nedskrivningar uppgick till 64 miljoner kronor (71). Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades såväl på kvartalsbasis som för halvåret och uppgick till 164 miljoner kronor respektive 145 miljoner kronor.

I samband med årets sommartrafikprogram som inleddes i början av kvartalet har destinations- och linjeutbudet utvecklats ytterligare med nya flyglinjer från bland annat Arlanda till Amman, Tunis och New York samt från Landvetter till New York, Rom och Barcelona. Totalt sett erbjuder Swedavia närmare 300 destinationer under sommaren och på Arlanda är destinationsutbudet nu i stort sett tillbaka jämfört med före pandemin.

Sommarresandet innebär ett säsongsmässigt ökat resetryck på Swedavias flygplatser och Swedavias tio flygplatser runt om i landet välkomnas närmare 100 000 resenärer varje dag, varav huvuddelen på Arlanda.

- Vi har under kvartalet haft några av de mest reseintensivaste dagarna på året och vår operativa förmåga har så här långt varit god, inte minst när det gäller den nya säkerhetskontrollen på Arlanda. Flygbranschen i stort präglas dock fortsatt av gemensamma utmaningar för europeiska flygplatser, i form av strejker, kapacitetsutmaningar hos flyg- och marktjänstbolag och ett trångt europeiskt luftrum som under den reseintensiva sommarperioden även kan ge följdeffekter och påverka punktligheten på våra flygplatser, säger Jonas Abrahamsson.

Swedavia fortsatte under kvartalet att investera och att utveckla flygplatsernas resenärserbjudande. Investeringstakten ökade i kvartalet och uppgick till drygt 0,5 miljarder kronor och till närmare 1 miljard kronor för det första halvåret. På Arlanda driftsattes den nya centrala säkerhetskontrollen under juni månad. Göteborg Landvetter Airport har uppgraderats med nya butiksytor och utbudet av mat och dryck förnyats på Luleå Airport.

- Den nya säkerhetskontrollen tillsammans med kommande öppning av marknadsplatsen är viktiga milstolpar i utvecklingen av Sveriges största flygplats och kommer att bidra till en markant förbättrad resenärsupplevelse. Responsen både från resenärer som fått en snabbare start på resan och från medarbetare som fått en kraftigt förbättrad arbetsmiljö har så här långt varit mycket positiv. Nu ser vi fram emot nästa steg när vi efter sommaren öppnar den första delen av Arlandas 11.000 kvadratmeter stora marknadsplats med ett väsentligt förbättrat kommersiellt utbud av shopping samt mat och dryck, säger Jonas Abrahamsson.

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på Swedavias webbplats: Om Swedavia - Finansiell information:
http://www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2023, 15:00 CEST.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.