Gå till innehåll

Swedavias bokslutskommuniké 2020: Historisk förlust till följd av pandemin – trots tidiga och kraftfulla åtgärder

2021-02-10, kl. 16:02

Swedavias bokslutskommuniké för 2020 präglas av covid-19-pandemins historiska påverkan på flygresandet och Swedavias egen verksamhet. Swedavia gick in i krisen med en god finansiell ställning och vidtog tidigt drastiska åtgärder, men redovisar trots det en förlust före skatt på närmare 1,7 miljarder kronor. Även inledningen av 2021 präglas starkt av pandemin, med mycket låga resandenivåer.

– Förutsättningarna att bedriva kommersiell flygplatsverksamhet har helt ställts på ända till följd av pandemin. Våra resenärer försvann nästintill helt över en natt i mitten av mars och vi förlorade sammantaget 30 miljoner resenärer under året. Inte sedan början av 1980-talet har flygresandet i Sverige legat på så låga nivåer som under 2020. Nästan ett år senare kan vi konstatera att vi fortfarande är mitt uppe i pandemin och att resandet därför ligger kvar på historiskt låga nivåer i inledningen av året. Här och nu handlar det dock fortsatt för oss alla att ta ansvar för att bekämpa pandemin, säger Jonas Abrahamsson, vd och koncernchef på Swedavia.

För helåret minskade resandet vid Swedavias flygplatser med 74 procent till 10 255 000 resenärer jämfört med förra årets 40 157 000 resenärer. Swedavias nettoomsättning uppgick till 2 494 MSEK (6 235) under 2020, en minskning med 3 710 MSEK jämfört med 2019. Rörelseresultatet uppgick till -1 593 MSEK (709).

– Swedavia gick in i krisen med en mycket god finansiell ställning. Pandemin har dock påverkat vår affär på ett exceptionellt vis. Vi har huvudsakligen rörliga intäkter och fasta kostnader. Trots våra drastiska åtgärder för att motverka effekterna av pandemin och att vi har lyckats minska våra kostnader med en miljard kronor på årsbasis så redovisar vi en förlust för 2020 och det för första gången i Swedavias historia, säger Jonas Abrahamsson.

I linje med Swedavias tillgänglighetsuppdrag så har Swedavias samtliga flygplatser varit öppna under krisen för det privat- och affärsresande som har varit möjligt, fraktflyg och andra samhällsviktiga flygtransporter. Parallellt har bolaget fortsatt sitt viktiga klimatomställningsarbete, som trots krisen och de ekonomiska utmaningarna har varit prioriterat.

– Swedavia har sedan bildandet 2010 arbetat hårt för att minimera utsläppen av fossil koldioxid från den egna verksamheten och räknas idag som världsledande i utvecklingen av klimatsmarta flygplatser. Som första flygplatshållare i världen nådde vi i december målet om noll utsläpp av fossil koldioxid från vår egen flygplatsverksamhet. På en flygplats samverkar en rad verksamheter för att göra en flygresa möjlig och nästa steg är att samtliga aktörer på Swedavias flygplatser ska bli fossilfria, säger Jonas Abrahamsson.

Bland de insatser som har gjorts är att alla Swedavias fordon och maskindriven utrustning nu drivs med förnybara drivmedel och att alla bolagets byggnader, inklusive terminaler, värms upp och kyls ner med grön el och förnybara bränslen.

Inledningen på 2021 är fortsatt starkt präglat av pandemin och för januari månad är antalet resenärer på Swedavias flygplatser kvar på historiskt låga nivåer. Förutsättningarna för en återhämtning inför den för flyget viktiga sommarsäsongen finns. Men det råder i nuläget en stor osäkerhet om utvecklingen, där vaccinationsutrullning, pandemin och reserestriktioner kommer att vara avgörande. Sammantaget räknar Swedavia med att även 2021 kommer vara starkt präglat av pandemin.

– De ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna av den minskade rörlighet och tillgänglighet vi sett under det senaste året har visat just hur viktiga resor och möten är för vårt sätt att leva och därmed också hur viktiga de kommer vara för att samhällen och ekonomier ska kunna återhämta sig. Flyget knyter ihop världen och för att kunna göra det även i framtiden behöver omställningen till fossilfrihet fortsätta även i tider av kris, säger Jonas Abrahamsson.

Den fullständiga bokslutskommunikén finns tillgänglig på Swedavias webbplats www.swedavia.se under "Om Swedavia - Finansiell information": www.swedavia.se/om-swedavia/finansiell-information/.

För mer information, kontakta Robert Pletzin, presschef på Swedavia, eller Swedavias presstjänst på telefon 010-109 01 00 alternativt press@swedavia.se.

Denna information är sådan information som Swedavia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari, 16:00 CET.