Gå till innehåll

Ansökanshandlingar för nytt miljötillstånd

Här hittar du hela ansökan om ett nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport.

Ansökan, huvuddokument - pdf, 2,3 Mb

Bilaga 1 En samhällsanalys av Stockholm Arlanda Airport - pdf, 3 Mb
Bilaga 2 Gällande tillstånd och villkor för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - pdf, 119 Kb
Bilaga 3 Beslut och domar som har meddelats för verksamheten vid Stockholm Arlanda Airport - pdf, 69 Kb
Bilaga 4 Samrådsredogörelse - pdf, 231 Kb
Kallelser och annonser - pdf, 19 Mb
Samrådsunderlag - pdf, 3 Mb
Minnesanteckningar från samrådsmöten - pdf, 80 Mb
Minnesanteckningar från samrådsmöten - pdf, 39 Mb
Minnesanteckningar från samrådsmöten - pdf, 88 Mb
Minnesanteckningar från samråd - pdf, 40 Mb
Skriftliga synpunkter från Länsstyrelsen i Stockholms län - pdf, 1 Mb
Skriftliga synpunkter från enskilda/allmänheten - pdf, 26 Mb
Skriftliga synpunkter från övriga statliga myndigheter - pdf, 10 Mb
Skriftliga synpunkter från kommuner - pdf, 13 Mb
Skriftliga synpunkter från organisationer och företag - pdf, 3 Mb

Teknisk beskrivning

TB del I Flygplats

TB del I, bilaga 1 – Översiktskarta - pdf, 13 Mb
TB del I, bilaga 2 – Typflygplan - pdf, 370 Kb
TB del I, bilaga 3 – Utredning förlängning bana 3 - pdf, 320 Kb
TB del I, bilaga 3.1 – Teknisk utredning förlängning bana 3 - pdf, 349 Kb
TB del I, bilaga 3.2 – Översiktsplan - pdf, 219 Kb
TB del I, bilaga 3.3 – Längdprofil - pdf, 64 Kb
TB del I, bilaga 3.4 – Normalsektion - pdf, 69 Kb
TB del I, bilaga 3.5 – PM geoteknik och hydrogeologi - pdf, 2 Mb
TB del I, bilaga 3.6 – Bilagor till PM geoteknik och hydrogeologi - pdf, 576 Kb
TB del I, bilaga 3.7 – PM hydrologiska förhållanden i Halmsjön - pdf, 843 Kb
TB del I, bilaga 3.8 – PM biologiska effekter i Halmsjön - pdf, 264 Kb
TB del I, bilaga 3.9 – Tidsplan - pdf, 135 Kb
TB del I, bilaga 3.10 – Karta över Stockholm Arlanda Airport - pdf, 1 Mb
TB del II Tillståndssökt flygvägssystem - pdf, 527 Kb
TB del II, bilaga 1 – Beskrivning av flygvägssystem - pdf, 7 Mb
TB del II, bilaga 2 – Omvärldsanalys - pdf, 2 Mb
TB del II, bilaga 3.1 – Möjlighet att lämna SID - pdf, 353 Kb
TB del II, bilaga 3.2 – Omvänt bananvändningsmönster - pdf, 1 Mb
TB del II, bilaga 3.3 – Parallella mixade operationer - pdf, 380 Kb
TB del II, bilaga 3.4 – Kurvade inflygningar - pdf, 620 Kb
TB del III Handlingsplan flygbuller Upplands Väsby - pdf, 544 Kb

Miljökonsekvensbeskrivning

Kap 0 Sammanfattning - pdf, 158 Kb
Kap 1 Orientering - pdf, 400 Kb
Kap 2 Omgivning - pdf, 2 Mb
Kap 3 Översikt över flygplatsens verksamhet - pdf, 279 Kb
Kap 4 Lokaliserings- och utformningsalternativ - pdf, 1 Mb
Kap 5 Flygbuller - pdf, 5 Mb
Bilaga MKB2.1 Planerade bebyggelseområden - pdf, 523 Kb
Bilaga MKB2.2 Detaljplaner inom FÖP - pdf, 196 Kb
Bilaga MKB5.1 HYENA-studien - pdf, 144 Kb
Bilaga MKB5.2 Miljömedicinsk bedömning - pdf, 130 Kb
Bilaga MKB5.3 Trafikfall alt. 1a - pdf, 2 Mb
Bilaga MKB5.4 Trafikfall alt. 1b - pdf, 79 Kb
Bilaga MKB5.5 Jämförelse mellan beräkningsmetoder - pdf, 207 Kb
Bilaga MKB5.6 Trafikfall mellanår (år 2020) - pdf, 341 Kb
Bilaga MKB5.7 Alt. 1b, bullernivåer och exponering - pdf, 810 Kb
Bilaga MKB5.8 Alt. 3b, bullernivåer och exponering - pdf, 478 Kb
Bilaga MKB5.9 Isoleringskriterier - pdf, 703 Kb
Bilaga MKB5.10 Mätning av flygbuller 2002-2009 - pdf, 177 Kb
Bilaga MKB5.11 Flygbullermätning år 2010 - pdf, 378 Kb
Bullerplanscher - pdf, 3 Mb
Kap 6 Utsläpp till luft - pdf, 2 Mb
Kap 8 Övrig påverkan - pdf, 1 Mb
Bilaga MKB6.1 Beräkning av utsläpp till luft - pdf, 963 Kb
Bilaga MKB6.2 Handlingsplan utsläpp av koldioxid (regeringsuppdrag) - pdf, 803 Kb
Bilaga MKB6.3 Koppling mellan järnvägen och Arlanda - pdf, 7 Mb
Bilaga MKB6.4 Cancerogena ämnen - pdf, 232 Kb
Bilaga MKB8.1 Kemikalieförteckning - pdf, 167 Kb
Bilaga MKB8.2 Riskanalys kemikaliehantering - pdf, 383 Kb
Bilaga MKB8.3 Sanering av spill - pdf, 244 Kb
Bilaga MKB8.4 Riskanalys räddningstjänst - pdf, 2 Mb
Begrepp och förkortningar - pdf, 617 Kb

Komplettering

Komplettering av ansökan, huvuddokument - pdf, 129 Kb
Bilaga 1 – Yttrande Upplands-Bro kommun - pdf, 608 Kb
Bilaga 2 – Rättelse samrådspresentation, 3 och 4 december 2008 samt 22 januari 2009 - pdf, 204 Kb
Komplettering TB del I – Flygplats - pdf, 729 Kb
Komplettering TB del II – Tillståndssökt flygvägssystem - pdf, 2 Mb
Komplettering TB del II, bilaga 1 – LFV:s svar remissyttrande Upplands Väsby - pdf, 40 Kb
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 01L - pdf, 8 Mb
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 01R - pdf, 8 Mb
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 08 - pdf, 8 Mb
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 19L - pdf, 9 Mb
Komplettering TB del II, bilaga 2 – 19R - pdf, 9 Mb
Komplettering av MKB - pdf, 2 Mb
Komplettering av MKB, bilaga K6.1 – Handlingsplan utsläpp till luft - pdf, 2 Mb
Komplettering av MKB, bilaga K7.1 – Undersökning av arsenik i sediment - pdf, 2 Mb