Ansökan om nytt miljötillstånd

Göteborg Landvetter Airport har genomfört samråd med kommuner, länsstyrelse och allmänhet inför en planerad ansökan om ett nytt miljötillstånd. Anledningen till ansökan är att förbereda flygplatsen för en framtida trafikökning.

Göteborg Landvetter Airport är viktig för regionens utveckling och framtidsprognoser visar att allt fler kommer att välja att flyga från flygplatsen. Dagens miljötillstånd ger utrymme för 80 000 flygrörelser per år. Varje start eller landning räknas som en flygrörelse. Med den nuvarande trafikökningen kommer taket att nås inom några år. Flygplatsen förbereder sig därför för framtiden och lämnar in en ansökan om ett nytt miljötillstånd för sammanlagt 120 000 flygrörelser per år.

Under våren 2010 genomfördes drygt elva samråd med länsstyrelsen och berörda kommuner. Den åttonde februari 2011 genomfördes ett samråd med allmänheten i Råda församlingshem, Mölnlycke. Ytterligare ett samråd har skett med kommuner och länsstyrelse, det hölls på flygplatsen den 25 januari 2012.

Flygplatsens ansökan lämnades till Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i mars 2013. Under hösten 2013 och vintern 2014 har Swedavia lämnat in de kompletteringar som efterfrågats. Domstolen kungjorde därefter ansökan i dagspressen den 13 maj 2014 och angav att synpunkter på ansökan ska inges skriftligen till domstolen senast den 23 juni 2014. Ett antal anstånd har beviljats av domstolen fram till början av september. Därefter kommer Swedavia att få möjlighet att svara på inkomna yttranden till domstolen.

Mark- och miljödomstolen höll huvudförhandling i målet den 10–12 mars 2015. Mark- och miljödomstolen meddelade domen onsdagen den 17 juni 2015. Domen överklagades och prövningstillstånd meddelades av mark- och miljööverdomstolen den 22 september 2015. Mark- och miljööverdomstolen håller huvudförhandling den 15–16 mars 2016 med reservdag den 17 mars 2016.

Ansökan

Ansökan, huvuddokument – pdf

1. Teknisk beskrivning, del I

Teknisk beskrivning del I – Flygplats – pdf
Bilaga 1, Flödesschema för fordonstvätthallen – pdf
Bilaga 2, Dagvattenanläggning i profil – pdf
Bilaga 3, Ritning över dagvattenanläggningen – pdf

2. Teknisk beskrivning, del II

Teknisk beskrivning, del II – Sökt flygvägssystem – pdf
Bilaga 1, Flygvägar befintligt system – pdf
Bilaga 2, Utredningar – pdf

3. Gällande villkor och beslut

Gällande tillstånd och beslut – pdf

4. Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Göteborg Landvetter Airport – pdf
Bilaga 1, Översiktskarta – pdf
Bilaga 2, Översiktsfoto – pdf
Bilaga 3, Riksintressen – pdf
Bilaga 4, Skyddsvärden – pdf
Bilaga 5, Precisering av riksintresse – pdf
Bilaga 6, Naturmiljöutredning – pdf
Bilaga 7, Resultat av bullerberäkningar inkl. metodbeskrivning – pdf
Bilaga 8, Luftutredning – pdf
Bilaga 9, Handlingsplan för minskade utsläpp till luft – pdf 
Bilaga 10, Vattenutredning v pdf

5. Samråd

Samrådsredogörelse Göteborg Landvetter Airport – pdf

5.1

5.1 Samrådsunderlag version 1 2010-04-01 – pdf

Inbjudan Länsstyrelsen – pdf
Inbjudan Härryda kommun – pdf
Minnesanteckningar Länsstyrelsen och Härryda kommun – pdf
Inbjudan Mark kommun – pdf
Minnesanteckningar Mark kommun – pdf
Yttrande Mark kommun 2011-03-09 – pdf
Inbjudan Ale kommun – pdf
Minnesanteckningar Ale kommun – pdf
Inbjudan Borås Stad – pdf
Minnesanteckningar Borås Stad – pdf
Inbjudan Alingsås kommun – pdf
Minnesanteckningar Alingsås kommun – pdf
Yttrande Alingsås kommun 2010-06-10 – pdf
Inbjudan Mölndal stad – pdf
Minnesanteckningar Mölndal stad – pdf
Yttrande Mölndal Stad 2010-07-12 – pdf
Inbjudan Göteborg stad – pdf
Minnesanteckningar Göteborg stad – pdf
Inbjudan Lerum kommun – pdf
Minnesanteckningar Lerum kommun – pdf
Yttrande Lerums kommun – pdf
Inbjudan Bollebygd kommun – pdf
Minnesanteckningar Bollebygd kommun – pdf
Inbjudan Kungsbacka kommun – pdf
Minnesanteckningar Kungsbacka kommun – pdf
Inbjudan Partille kommun – pdf
Minnesanteckningar Partille kommun – pdf
Samrådspresentation 2010-04 – pdf
Brev inklusive sändlista, ändrade förutsättningar 2010-05-25 – pdf
Inbjudan samråd verksamhetsutövare – pdf
Sändlista till inbjudan samråd med verksamhetsutövare – pdf
Minnesanteckningar verksamhetsutövare – pdf
Presentation samråd verksamhetsutövare – pdf
Inbjudan Naturvårdsverket och Länsstyrelsen – pdf
Minnesanteckningar Naturvårdsverket och Länsstyrelsen – pdf
Presentation samråd Naturvårdsverket och Länsstyrelsen – pdf

5.2

5.2 Samrådsunderlag version 2 2011-01-10 – pdf

Inbjudan allmänheten – pdf
Minnesanteckningar allmänheten – pdf
Presentation samråd allmänheten – pdf
Yttrande Lennart Andersson 2011-01-28 – pdf
Yttrande Salvebogruppen 2011-02-08 – pdf
Yttrande Einar Anderson 2011-02-15 – pdf
Yttrande Monica Månsson 2011-02-28 – pdf
Yttrande Ture Carlsson och Tore Karlsson 2011-03-09 – pdf
Yttrande Lennart Larsson och Roland Gustavsson 2011-03-09 – pdf
Yttrande Ola Christensson 2011-03-09 – pdf
Yttrande Kristina och Bror Johansson 2011-03-11 – pdf
Yttrande Flygbullergruppen Härryda östra 2011-03-12 – pdf
Yttrande Tollereds Byalag 2011-03-12 – pdf
Yttrande Håkan Olsson 2011-03-13 – pdf
Yttrande Härryda LRF 2011-03-14 – pdf
Yttrande Luft i Väst 2011-03-17 – pdf
Yttrande Lennart Larsson 2011-06-29 – pdf
Brev inklusive sändlista skriftligt samråd 2011-03-25 – pdf
Yttrande Energimyndigheten 2011-04-19 – pdf
Yttrande SMHI 2011-04-19 – pdf
Yttrande Riksantikvarieämbetet 2011-04-28 – pdf
Yttrande Göteborgs universitet 2011-04-28 – pdf
Yttrande GR 2011-04-29 – pdf
Yttrande Gryaab 2011-04-29 – pdf
Yttrande Göteborg och co 2011-04-29 – pdf
Yttrande Trafikanalys 2011-04-29 – pdf
Yttrande Trafikverket 2011-04-29 – pdf
Yttrande Transportstyrelsen 2011-04-29 – pdf
Yttrande Fiskeriverket 2011-04-30 – pdf
Yttrande Svenska kraftnät 2011-05-02 – pdf
Yttrande Sveriges geologiska undersökning 2011-05-02 – pdf
Yttrande Skogsstyrelsen 2011-05-03 – pdf
Yttrande Boverket 2011-05-17 – pdf

5.3

5.3 Samrådsunderlag version 3 – pdf

Minnesanteckningar Naturvårdsverket – pdf
Presentation Naturvårdsverket – pdf
Yttrande Naturvårdsverket 2012-01-13 – pdf

5.4

Samrådsunderlag version 4 2011-12-22 – pdf

Inbjudan samråd kommuner 2011-10-25 – pdf
Inbjudan samråd Transportstyrelsen 2012-01-02 – pdf
Följebrev till inbjudan Transportstyrelsen – pdf
Minnesanteckningar uppföljande samråd med kommuner & länsstyrelsen 2012-01-25 – pdf
Deltagarlista samrådsmöte 2012-01-25 – pdf
Presentation uppföljande samråd – pdf
Yttrande Lerum kommun 2012-02-03 – pdf
Yttrande GR 2012-02-10 – pdf
Yttrande Kungsbacka kommun 2012-02-16 – pdf
Yttrande Länsstyrelsen 2012-02-20 – pdf
Yttrande Partille kommun 2012-02-28 – pdf
Yttrande Transportstyrelsen 2012-02-23 – pdf
Yttrande Härryda kommun 2012-02-28 – pdf
Yttrande Bollebygd kommun 2012-03-01 – pdf
Yttrande namnunderskrifter fr boende Hestra & Hulta, Bollebygds kommun 2012-02-21 – pdf
Svar fr Swedavia till grannar i Bollebygd kommun 2012-03-19 – pdf
Fler namnunderskrifter fr boende Hestra & Hulta 2012-04-18 – pdf

Inkomna yttranden i sak

Bemötande av inkomna yttranden i sak omgång 2

Förhandlingsordning 10–12 mars